آخرین مقالات علمی و روانشناسی

6
اعتیاد الکل

پرهیز از نخستین مشروب خوری

معمولا چنین سخنانی در انجمن الکلی‌های گمنام زیاد شنیده میشود: اگر آن لیوان اول مشروب را نخورده بودی هرگز مست نمی‌شدی و نخستین جرعه برای ما بسیار زیاد است...
مطالعه بیشتر