قدم چهارم/۲۷ شهریور

قدم چهارم/۲۷ شهریور

قدم چهارم مرحله سرنوشت ساز حرکتی است که ما آن را به نام بازیابی می‌شناسیم. زمانی است برای ارزیابی و اندیشیدن به سردرگمی و نیز اغتشاشی که در درون ما وجود داشت و سال‌ها با موادمخدر و خودفریبی، سعی در پوشاندن آن می‌کردیم. ما در درون خود به کاوش می‌پردازیم که هدف آن شناخت خودمان، احساساتمان، ترس‌های‌مان و چگونگی رفتارمان می‌باشد. (کتاب چگونگی عملکرد NA)

یک پاراگراف در فصل ۴، قسمت قدم چهارم در کـتاب پـایـه NA می‌گوید: «ما کردار گذشته و رفتار فعلی را مرور می‌کنیم تا بـبیـنیـم کدامیک از آن‌ها را می‌خواهیم نگـه‌داریم و کدامیک را به دور بـیانـدازیم. البته هیچ‌کس ما را مجبور نمی‌کند که از بدبـختی‌های خود دست برداریم. این قـدم به عنوان یک قدم مشکل معـروف شده است امّا در واقع بسیار ساده است.»

این بخش به‌ من می‌گـوید که اجـباری ندارم همان شخصی که در گذشته بودم باشـم بلکه می‌توانم ارزش‌ها و نقاط مثبت را انتخاب کنم و بسط دهم. خصایص منفی را دور بیندازم.

مـن دارم یـاد می‌گـیـرم کـه تـرس‌های مــن در عـیـن حال که آزاردهنده هستند، طـبیعـی‌اند و مـن حق دارم کـه بتـرسـم. ایـن یـک مکانیـزم دفاعی است که مـن و ما بـا آن بـه دنیـا آمـده‌ایـم ولیـکن مـن نمی‌توانم اجازه دهـم که ترس، زندگیم را فلج کند. نمـی‌تــوانـــم اجـازه دهـم که تـرس، تصمیـمات و عـمـلکرد مـرا کنتـرل کنـد. مـن اقـرار می‌کنـم که از بعضی چیزها می‌ترسم و در بـرابـر ترس‌هایم عاجز هستـم اما بـه نیـروی بـرتـرم اعتمـاد می‌کنـم و اجـازه می‌دهـم کـه در ایـن مـوارد مـرا یاری دهـد.

اینکـه امـروز مـن قـادر به شناسـایی نقص‌های شخصیتـی و ارزش‌ها و قـابلیت‌هـای خـود هستـم، هـدیـه ایـست کـه مـن آن را گـرامـی می‌دارم. ایـن بــرنـامـه بـه شـکل فــوق‌العاده‌ای شگـفـت انگـیـز اســت و زمـانـی‌کـه من صـادقـانـه و بـا تمـام تـوانـــم اصـول آن را در زنـدگیـم بکـار می‌گـیرم، دیگر مجبـور نیستـم کـه در گـذشتـه زنـدگـی کنــم و مجـبـــور نیستـم کـه ازآن فـرار کنـم یـا طـفـره بـروم یـا در مـوردش دروغ بگــویم.

امـروز مـن بـه کمک نیـروی بـرتـرم و کمـک دیگـر معتـادان قـادرم کـه گـذشتـه را قبول کنـم، صادق باشم و با آن روبـرو شـده و از آن بگــذرم تـا بـه فـرد موفق و بهتـری تبـدیـل شـوم.

(وندی دابلیو، ویرجینیا، مجله اِن اِی وی)/ گرافیک: آقا رضا ش(بروجرد)