6 آبان

  نگرشها

  «از قدمها میتوانیم برای بهبود بخشیدن نگرش خود نیز استفاده کنیم.»- کتاب پایه NA

  تا به حال روزی را به سر بردهاید که همه چیز ظاهراً بر علیه شما پیش رفته است؟ آیا در دورانی به سر میبرید که آنقدر مشغول تهیه ترازنامه دیگران هستید که به سختی میتوانید خود را تحمل کنید؟ آیا به همکار یا عزیز خود بیدلیل پرخاش میکنید؟ وقتی دچار این وضعیت روحی ناخوشایند میشویم، باید اقدامی صورت دهیم.

  هر لحظهای در طول روز، میتوانیم چند دقیقهای را به تهیه “ترازنامهای فوری” اختصاص دهیم. طرز واکنش خود به موقعیتهای خارجی و سایر افراد را بررسی میکنیم. وقتی این کار را انجام میدهیم، شاید متوجه شویم که از یک “نگرش بد” کهنه و ساده رنج میبریم. دیدگاه منفی میتواند به رابطه ما با نیروی برتر و افرادی که با آنها زندگی میکنیم، صدمه بزند. وقتی با خود صادق باشیم، اغلب متوجه میشویم که مشکل در خود ما و نگرش ما نهفته است.

  بر چالشهایی که زندگی پیش روی ما قرار میدهد، کنترل نداریم. در هر لحظه، میتوانیم نگرش خود را تغییر دهیم. تنها چیزی که در معتادان گمنام واقعاً تغییر میکند، خود ما هستیم. قدم دوازدهم ابزار لازم را برای رهایی از مشکل و یافتن راه حل در اختیار ما قرار میدهد.

  فقط برای امروز: در طول روز، نگرش خود را بررسی میکنم. از قدمها برای بهبود بخشیدن این نگرش استفاده میکنم.