5 شهریور

  انتخاب زندگی

  «تغییر الگوهای خود نابود کننده زندگی لازم شد.»-کتاب پایهNA

  اعتیاد فعال تمایل به مرگ تدریجی است. هر یک از ما هر بار که مصرف میکردیم از مرگ استقبال میکردیم. شیوه زندگی ما نیز ما را در مخاطره قرار داد. زندگی یک معتاد با گذشت هر روز و هر بار مصرف ارزان‌تر فروخته میشود.

  در دوران بهبودی، اولین الگویی که تغییر میدهیم، الگوی مصرف است. پاک ماندن آغاز سفر ما به سوی زندگی است. اما رفتار خودنابودکننده ما معمولاً بسیار وخیمتر از مصرف بود. حتی در دوران بهبودی نیز هنوز طوری با خود رفتار میکنیم که انگار بیارزش هستیم. وقتی با خود بد برخورد میکنیم، احساس بدی داریم. وقتی احساس بدی داریم، آرامش را حتی در راه حل قدیمی خود یعنی مواد مخدر جستجو میکنیم .

  انتخاب بهبودی به معنای انتخاب زندگی است. هر روز تصمیم میگیریم که میخواهیم زندگی کنیم و آزاد باشیم. هر بار که از رفتار خودنابودکننده دوری میکنیم، بهبودی را انتخاب میکنیم.

  فقط برای امروز: با انتخاب بهبودی زندگی را انتخاب میکنم. از خود مراقبت میکنم.