5 آبان

    زندگی در زمان حال 

    «میخواستیم با واقعیت گذشته خود روبرو شویم، آن را همان طور که بود ببینیم و از آن رهایی یابیم تا بتوانیم در امروز زندگی کنیم.»- کتاب پایه NA

    برای بسیاری از ما گذشته مانند یک کابوس است. زندگی ما دیگر مانند گذشته نیست، اما هنوز خاطرات شدیداً عاطفی و زودگذر گذشتهای واقعاً ناراحتکننده را در یاد داریم. احساس گناه، ترس و عصبانیتی که زمانی بر ما چیره شده بود، ممکن است در زندگی جدید ما تکرارشود و تلاشهای ما را برای رشد و تغییر با مشکل مواجه سازد.

    قدمهای دوازدهگانه دستورالعملی است که به ما در قرار دادن گذشته در جای خود کمک میکند. از طریق قدمهای چهارم و پنجم، آگاه میشویم که رفتار گذشته ما مؤثر نبوده است. از نیرویی برتر میخواهیم ما را از کمبودهای خود در قدم ششم و هفتم رها سازد و از احساس گناه و ترسی که سالیان مدید ما را آزار داده، رهایی پیدا میکنیم. از طریق جبران خسارت در قدمهای هشتم و نهم به دیگران نشان میدهیم که زندگی ما تغییر میکند. دیگر تحت کنترل گذشته خود نیستیم. وقتی گذشته کنترل خود را بر ما از دست میدهد، جهت یافتن راههایی برای زندگی آزاد هستیم، راههایی که هویت واقعی ما را منعکس میکند.

    فقط برای امروز: دیگر مجبور نیستم که تحت کنترل گذشته خود باشم. در حالی که به فرد جدیدی تبدیل میشوم، این روز جدید را سپری میکنم.