4 مهر

    مشاهده خود در دیگران

    «قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نمیسازد.»- کتاب پایه NA

    نشان دادن اشتباهات دیگران چقدر آسان است! این امر علتی دارد: نواقصی که به راحتترین شکل ممکن در دیگران شناسایی میکنیم، اغلب نواقصی هستند که در شخصیت خود بیشترین آشنایی را با آنها داریم. شاید متوجه تمایل بهترین دوستان خود به خرج کردن پول زیاد شویم، اما اگر عادتهای خرج کردن خود را بررسی کنیم، احتمالاً متوجه همین افراط شویم. شاید به این نتیجه برسیم که راهنمای ما در خدمت شرکت بسیار فعال دارد، اما متوجه میشویم به خاطر مسئولیتهای خدماترسانی پیدرپی خود، در سه هفته گذشته حتی یک روز تعطیل را هم با خانواده خود سپری نکردهایم.

    چیزهایی که درباره اعضای انجمن خود از آنها متنفریم اغلب همان چیزهایی هستند که درباره خود به شدت از آنها متنفریم. میتوانیم از این مشاهده به سود روحانیت خود استفاده کنیم. وقتی با تمایل ناگهانی به قضاوت درباره فردی دیگر تحریک میشویم، میتوانیم این تمایل را طوری هدایت کنیم که منجر به شناخت بهتر ما از نواقص خود گردد. آنچه مشاهده میکنیم، اعمال ما را به سوی بهبودی هدایت میکند و به ما کمک میکند سلامت عاطفی خود را به دست آوریم و به افرادی خوشبخت تبدیل شویم.

    فقط برای امروز: با مشاهده نواقص شخصیتی دیگران، نواقص خود را شناسایی میکنم.