31 مرداد

  کمک 

  وقتی قادر به برقراری ارتباط با دیگران و کمک به آنها هستیم، رشد روحانی خود را تشخیص میدهیم. – کتاب پایه NA

  مؤثر بودن در دنیا و اهدا کردن چیزی خاص، شاید بزرگترین آرزوی قلبی بشر باشد. هر یک از ما صرف نظر از خلق و خوی شخصی خود ویژگی منحصر به فردی را برای ارائه به دیگران در اختیار داریم.

  احتمالاً در مواقعی در دوران بهبودی خود با فردی روبرو شدهایم که وقتی هیچ کس دیگر نمیتوانسته به ما کمک کند، به کمک ما آمده است. چه این فرد همان فردی باشد که در جلسه اول ما را به خنده وا داشته یا اینکه راهنمای صمیمی و مهربان ما باشد و یا دوستی فهیم باشد که در مشکلی عاطفی از ما حمایت کرده، در هر حال، این فرد در دنیا مؤثر بوده است.

  همه ما از هدیه بهبودی که معتاد در حال بهبودی دیگری با ما در میان گذاشته، برخوردار بودهایم. به این خاطر سپاسگزاریم. وقتی آنچه به ما داده شده را به رایگان با دیگران در میان میگذاریم، سپاسگزاری خود را ابراز میکنیم. پیام فردی ما تنها زمانی به تازهوارد کمک میکند که با او در ارتباط باشیم.

  راههای بسیاری برای کمک به انجمن وجود دارد. هر یک از ما متوجه میشویم که کاری را بهتر از دیگران انجام میدهیم، اما همه فعالیتهای خدماتی به یک اندازه اهمیت دارد. اگر به خدمت تمایل داریم، مطمئناً راه خاصی را برای کمک کردن پیدا میکنیم که برای ما مناسب است.

  فقط برای امروز: کمک من مؤثر است. امروز، به دیگران دست یاری میدهم.