برچسب: پذیرش زندگی

  • پذیرش زندگی عادی
    معتادان گمنام

    پذیرش زندگی عادی

    با پذیرش زندگی، پیشرفت می‌کنیم و چشم انداز جدیدی از پاکی بدست میآوریم .من بعد از ترک مواد هر چیزی را که واقعا می‌خواستم به‌دست آورده‌ام