برچسب: پذیرش اعتیاد به الکل

  • نقش پذیرش در فرایند بهبودی
    اعتیاد الکل

    نقش پذیرش در فرایند بهبودی

    پذیرش اینکه اعتیاد به الکل یا مواد مخدر یک بیماری مزمن و نه ناکامی فردی است، رمز رسیدن به بهبودی موفقیت‌آمیز است. پذیرش یعنی گشودن قلب به واقعیت‌های زندگی