مطالب مربوط به برچسب معتادان-زن

  • گزارش واشنگتن‌ پست از زنان معتاد در تهران
    گزارش واشنگتن‌ پست از زنان معتاد در تهران

    به دلیل محدودیت‌ها و فرهنگ مذهبی حاکم بر جامعه ایران و تابو بودن مساله اعتیاد زنان، زنان معتاد این مواد را از مکان‌ها و محیط‌های کاملا زنانه تهیه می‌کنند و بسیاری از زنانی که در مرکز بازپروری بودند می‌گفتند برای نخستین بار با این مواد در سالن‌های زنانه و زیر زمینی زیبایی که بدون مجوز و در خانه‌ها تاسیس و دایر می‌شود، آشنا شده‌ان