برچسب: قدم اول

  • جستجوی صداقت
    معتادان گمنام

    در جستجوی صداقت

    وقتی که پرسیده ‌می‌شود اصل روحانی در قدم اول انجمن معتادان گمنام چیست، بعضی‌ها پاسخ میدهند "پذیرش"،عده‌ای می‌گویند "تسلیم" ولی برای من صداقت مهمترین است