برچسب: بولیمیا

  • پرخوری عصبی یا بولیمیا
    اعتیاد پرخوری

    پرخوری عصبی یا بولیمیا

    پرخوری عصبی اختلال در خوردن است که فرد ابتدا مقدار زیادی غذا می‌خورد و سپس با ایجاد استفراغ عمدی یا مصرف داروهای مسهل می‌کوشد از افزایش وزن خود جلوگیری کند