برچسب: اکهارت تول

  • زندگی در زمان حال
    زندگی سالم

    زندگی در زمان حال

    فقط یک زمان است که اهمیت دارد: اکنون!مهمترین زمان است چون تنها زمانی است که روی آن قدرت داریم(تولستوی.)مجله اعتیاد زمان حال را بررسی میکند