برچسب: اِن اِی

  • سی سال پاکی
    معتادان گمنام

    6 جلسه در یک روز!

    یکی از رهجوهایم از من خواست که همراه او و دوستش در چهار جلسه اِن اِی در روز شنبه شرکت کنم! در شروع از تازه وارد خواسته میشود در ۹۰ روز ۹۰ جلسه برود