برچسب: اعتیاد، اعتیاد به نیکوتین، نیکوتینی های گمنام

  • اعتیاد نیکوتین مجله خبری

    پنجه سرطان ریه بر گلوی دودی ها

    هشدارها درباره مضرات مصرف دخانیات هر روز بیشتر می شود، اما انگار کسی کمتر توجهی به این هشدار ها می کند و هر روز تعداد سیگاری ها بیشتر می شود. تازه ترین هشدار خطر جدی افزایش سرطان ریه در سال های آینده است. هر چند سیگار و قلیان بزرگ ترین عامل ایجاد سرطان ریه هستند، اما عوامل کم خطرتر دیگر شامل عوامل محیطی و فاکتور های ژنتیک نیز می تواند باعث بروز این بیماری شود. قرار گرفتن در معرض رادون، آزبست، آرسنیک، بریلیوم و اورانیوم نیز به عنوان فاکتور خطر بروز سرطان ریه مطرح است.