برنده‌ها/۱۹ آذر

برنده‌ها/۱۹ آذر

«شروع به تقلید برخی از کارهایی که برنده‌ها انجام میدادند، کردم. در معتادان گمنام، عقب‌ماندگی خود را جبران کردم. احساس خوبی داشتم…» – (کتاب پایه NA)

اغلب در جلسات می‌شنویم که می‌گویند باید «با برنده‌ها دوستی برقرار کنیم.» چه کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟

برنده‌ها به آسانی تشخیص داده می‌شوند. آنها برنامه فعال بهبودی را انجام می‌دهند، به دنبال راه حل هستند و از مشکل فاصله می‌گیرند.

برنده‌ها همواره آماده کمک به تازه‌وارد هستند. راهنمایانی دارند و با آنها مشورت می‌کنند. برنده‌ها فقط برای امروز، پاک می‌مانند.

برنده‌ها معتادانی در حال بهبودی هستند که وضعیت روحی مثبتی را حفظ می‌کنند. ممکن است دوران سختی را تجربه کرده باشند، اما هنوز در جلسات حضور می‌یابند و مشتاقانه درباره‌ی آن صحبت می‌کنند. برنده‌ها از صمیم قلب می‌دانند که با کمک نیرویی برتر، هیچ چیزی فراتر از حد توان اداره آنها پدیدار نمی‌شود.

برنده‌ها در فعالیت‌های خدماتی خود برای دستیابی به اتحاد تلاش می‌کنند. برنده‌ها “اصول را به شخصیت‌ها ترجیح می‌دهند.” برنده‌ها اصل گمنامی را به خاطر می‌سپارند و عملی که بر پایه اصول باشد را صرف نظر از اینکه چه کسی در میان است، انجام می‌دهند.

برنده‌ها حس شوخ‌طبعی را حفظ می‌کنند. برنده‌ها می‌توانند به کارهای خود بخندند. وقتی برنده‌ها می‌خندند، با شما می‌خندند، نه به شما.

چه کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟ هر یک از ما می‌توانیم یک برنده محسوب شویم. همه ما برخی از صفات برنده‌ها را از خود بروز میدهیم؛ گاهی اوقات به وضعیت آرمانی خیلی نزدیک می‌شویم و گاهی این طور نیست.

اگر امروز پاک هستیم و برنامه بهبودی را تا حداکثر توان انجام می‌دهیم، برنده هستیم!

فقط برای امروز: سعی می‌کنم به آرمان‌های خود تحقق بخشم. من یک برنده خواهم بود.

(کتاب فقط برای امروز، انجمن معتادان گمنام)


یکی از اسرار زندگی پربار، هنر بخشندگی است. تناقض زندگی در این است که هرچه بیشتر بدهی بیشتر بدست می‌آوری. اگر زندگی خویش را وقف خدمت به دیگران کنی، در واقع آن را ذخیره کرده‌ای! می‌توانی به وفور ببخشی و در نتیجه زندگی پربارتر داشته باشی. تو از یک جنبه، همیشه ثروتمند هستی، تو دارای یک روح خستگی ناپذیر هستی.

به افکار خودخواهانه و خودپسندانه و ناچیز، اجازه نده که تو را از سهیم شدن این روحیه با دیگران باز دارد. هرچه می‌توانی عشق، یاری، آگاهی و همدردی را ببخش و باز هم ببخش. آسایش و راحتی، سرمایه و از همه مهمتر خویشتن خویش را تقدیم کن. در این صورت است که یک زندگی سرشار از نعمت را تجربه خواهی کرد.