پاداش‌های زندگی /۱۰ آذر

پاداش‌های زندگی /۱۰ آذر

فقط برای اراده‌ی خداوند برای خود شروع به دعا می‌کنیم. بدین ترتیب، فقط چیزی را به دست می‌آوریم که قادر به اداره آن هستیم.- کتاب پایه NA

تصور کنید اگر خداوند هر چیزی که می‌خواستیم را در اختیار ما می‌گذاشت، چه اتفاقی می‌افتاد. یک اتومبیل معرکه جدید، نمرات عالی، اضافه حقوق سه برابر، همه اینها صرفاً به این خاطر که درخواست می‌کنیم، مال ماست.

اکنون مشکلاتی را تصور کنید که ثروت‌های بادآورده، اتومبیل‌های پرتجمل جدید و تشخیص وضعیت تحصیلی ناشایسته به دنبال دارند. با اضافه حقوق زیادی که بی‌دلیل به ما اعطاء شده، چه کار انجام می‌دهیم؟ چگونه به مسئولیت‌های مالی جدید خود رسیدگی کنیم؟ و چگونه با این اضافه حقوق سر کنیم؟ آیا می‌توانیم تظاهر کنیم که شایستگی این حقوق را داریم، در حالی که می‌دانیم این طور نیست؟

آن اتومبیل معرکه جدید چطور؟ اکثر این اتومبیل‌ها حق بیمه بالا و هزینه‌های مراقبت گزاف به دنبال دارند. آیا برای مراقبت از چیزی که درخواست کرده‌ایم، آمادگی داریم؟

افتخارات تحصیلی چطور؟ آیا می‌توانیم پس از اخذ نمراتی که خود کسب نکرده‌ایم، مانند دانشجویان ممتاز عمل کنیم؟ اگر متخلف شناخته شویم، چه کار انجام می‌دهیم؟

وقتی با خداوند صحبت می‌کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم. پاداش‌هایی کسب می‌کنیم و یاد می‌گیریم چگونه آنها را اداره کنیم. محدود کردن دعاهای خود به تقاضای آگاهی از اراده خداوند، قدرت اجرای آن و توانایی زندگی کردن با نتایج و عواقب، تضمین می‌کند که چیزی را بیشتر از حد توان اداره خود به دست نمیآوریم.

فقط برای امروز: فقط برای آگاهی از اراده‌ی خداوند و قدرت اجرای آن در دنیای واقعی دعا می‌کنم.


بیداری روحانی

ما به امید زنده ماندن به معتادان گمنام پیوستیم. اما چیزی که به دست آوردیم: عشق، شهامت، احساس وصل بودن و احساس پیمودنِ راه درست بود. تمام عمر به دنبال آرامش و امنیتی بودیم که در بهبودی تجربه می‌کنیم. در حالی که خواستار آگاهی از اراده‌ی نیروی برتر می‌شویم، به درکی از هدف زندگی‌مان دست پیدا می‌کنیم. بیداری روحانی یک فرآیند است. شاید هم هدف کلی این فرآیند باشد. ما روح در حال بیداری خود را تقویت می‌کنیم و درک می‌کنیم که بالاخره آزاد هستیم تا با وقار، درستی و خوبی زندگی کنیم.

(کتاب پاک زیستن، صفحه۹۵)