آرامش در وجود خودم است/۱۸ مرداد

آرامش در وجود خودم است/۱۸ مرداد

در گذشته براي رسيدن به آرامش درونی كه امروزه معناي واقعي آن را درك ميكنم، به تأیید ديگران و ماديات تكيه ميكردم. امروز كه اصول برنامهی بهبودی، قدرت نگريستن به جهان پيرامون را به من داده است، متوجه شدهام كه اگر مسير زندگي، فلش به سمت راست است، من سالها به سمت چپ ميرفتم و ادعا ميكردم كه زندگي ميكنم و در مسیر درست هستم، در حالي كه تجربه نشان داد که اشتباه ميكردم.

امروز ميدانم كه صلح و آرامش و دوستی در وجود خودم است و براي پرورش آن نياز دارم كه به آن بهاء دهم و با تمام وجودم طالب آن باشم. آيا امروز رفتار ديگران، مثل سابق مرا وادار به واكنش ميكند؟ آيا آرامش کنونیام آنقدر ارزشمند است كه آن را از دست ندهم؟

امروز ميدانم كه ارزش دارم و خداوند مرا با ارزش و براي انجام كاري خلق كرده است. من سعی دارم آرامش خودم را به هيچ قيمتي از دست ندهم و هيچكس نتواند به اين راحتي و آساني مرا از مسير بهبودي و آرامش خارج كند!

خداوندا

تو را سپاسگزارم كه سرچشمهی امنيت معنوي و روحاني را كه سالها در جستجويش بودم در وجودم جوشاندهاي و مرا سيراب ميكني!

آرامش فقط در وجود خودمان است.

◊         ◊        ◊

ما به بهبودی بلند مدت دست نمییابیم، مگر اینکه در جلسات و بیرون از آن دارای روابط باشیم. روابط در زندگی همه چیز است. روابط بر همه کارهای ما و هر چیزی که هستیم تاثیر میگذارد. نحوهای که به تجربیات خود واکنش نشان میدهیم، شخصیت ما را شکل میدهد. اگر تمایل داشته باشیم که بدنبال بهبودی باشیم و به خودمان اجازه دهیم تا رشد و تغییر کنیم، عواطف گستردهای را تجربه خواهیم کرد.

پاک شدن ما خود به تنهایی یک معجزه است، اما معجزه اینجا متوقف نمیشود: ما رشد میکنیم و تبدیل به انسانهایی باثبات، قابل اتکاء و دوست داشتنی میشویم که قادر هستند بر زندگی معتادان دیگر و فراتر از آن تاثیر بگذارند.

“کتاب پاک زیستن