اسرار دست‌آویز هستند/۲۳ شهریور

اسرار دست‌آویز هستند/۲۳ شهریور

«سرانجام به ما ثابت شد اگر صداقت نداشته باشیم دوباره مصرف خواهیم کرد.»

(کتاب پایهNA)

هر کسی برای خود اسراری دارد، درست است؟ برخی از ما اسرار کوچکی داریم که اگر فاش شود، تنها کمی ما را شرمنده میکند. برخی از ما اسرار بزرگی داریم، به طوری که همه زمینه‌های زندگی ما در تاریکی تیره و تاری پنهان شده است. اسرار بزرگ ممکن است خطر آنی و واضحی برای بهبودی ما باشند. اما اسرار کوچک آسیب‌های خاص خود را در پی دارند که شاید فریبنده‌تر هم باشد، چراکه این اسرار را “بی‌ضرر” می‌پنداریم.

اسرار ما چه کوچک و چه بزرگ نمایانگر بخش‌های معنوی هستند که برای تسلیم آن به اصول بهبودی تمایل نداریم. هر چه بیشتر زندگی خود را تحت فرمان اراده شخصی خود قرار می‌دهیم و هر چه سخت‌تر از “حق” خود برای تمسک به آنها دفاع می‌کنیم، آسیب‌های بیشتری را به وجود می‌آوریم. حوزه‌های تسلیم نشده زندگی ما به تدریج گسترش می‌یابند و زمینه‌های بیشتر و بیشتری را اشغال می‌کنند.

اسرار زندگی ما چه کوچک و چه بزرگ باشند، دیر یا زود ما را به یک جا هدایت میکنند. باید انتخاب کنیم که آیا همه چیز را به برنامه تسلیم میکنیم یا بهبودی خود را از دست خواهیم داد.

فقط برای امروز: خواستار نوعی از بهبودی هستم که از تسلیم کامل به برنامه نشأت میگیرد. امروز، با راهنمای خود صحبت می‌کنم و اسرار خود را چه کوچک و چه بزرگ آشکار می‌کنم.

(کتاب فقط برای امروز، ۲۳شهریور)


معتادان تمایل به پنهان کردن اسرار زندگی خود دارند. رهایی از همه اسرار و مشارکت کردن بار سنگین گذشته، آرامش بزرگی است.

ما باید از گذشته‌ها بگذریم و از آن جدا شویم. ما می‌خواهیم رو در روی گذشته خود بایستیم و آن را به همان شکلی که واقعا بوده است، نگاه کنیم و سپس از آن می‌گذریم، تا بتوانیم در زمان حال زندگی کنیم. برای اکثر ما گذشته مانند شبحی بوده است که در پشت در به کمین نشسته و همیشه از این ترسیده‌ایم که اگر در را باز کنیم چه بر سرمان خواهد آورد.

ما مجبور نیستیم با گذشته خود به تنهایی روبرو شویم، زیرا اراده و زندگی ما در دست نیروی برتر است.

(کتاب پایه NA)


«معتادان تمایل به پنهان کردن اسرار زندگی خود دارند. رهایی از همه اسرار و مشارکت کردن بار سنگین گذشته، آرامش بزرگی است.

(کتاب پایه معتادان گمنام)

می‌گویند: «ما به اندازه اسرار خود بیمارهستیم.» چه چیزی را به عنوان راز مخفی نگاه می‌داریم و چرا؟

چیزهایی را به عنوان راز نگه می‌داریم که موجب شرمندگی ما می‌شوند. این چیزها را مخفی می‌کنیم، چون نمی‌خواهیم آنها را تسلیم کنیم. با این حال، اگر باعث شرمندگی ما می‌شوند، آیا در صورت رهایی از آنها با خود راحت‌تر زندگی نخواهیم کرد؟

وقتی اسرار ما آشکار می‌شود، می‌توانیم از چیزهایی که موجب شرمندگی ما می‌شوند، رهایی یابیم.

فقط برای امروز: رازهای من تنها تا زمانی که به عنوان راز باقی می‌مانند، باعث شدت بیماری من می‌شوند. امروز، با راهنمایم درباره رازهایم صحبت میکنم.