پشیمانی درباره گذشته/۷ مهر

پشیمانی درباره گذشته/۷ مهر

مشکلات چاره ناپذیر زندگی به شکل وجدآوری تغییر کرده‌اند. فعالیت بیماری ما متوقف شده و اکنون همه چیز ممکن است. کلماتی است بی تردید شوق انگیز، أما تجلی آن در زندگی شما چه گونه است؟ این پرسشی است که ما طرح کتاب جدیدمان را با آن آغاز می کنیم: پاک زیستن، سفری بی پایان

وقتی به روال برنامه زندگی می‌کنیم، می‌بینیم که رؤیاهایمان واقعا به حقیقت می‌پیوندد. همچنین گاهی با مشکلاتی روبرو می‌شویم که شاید هیچ وقت انتظارش را نداشتیم.

ما در بهبودی تغییر می‌کنیم و در عین حال برای مان آشکار می‌شود که ما در طول مدت زندگی چه کسی بوده‌ایم ما خود را پیدا می‌کنیم برای خیلی از ما این به معنی برگشت سلامت عقلی است که قدم دوم درباره آن صحبت می‌کند.

(کتاب پاک زیستن، NA)


به عقب نگاه نکن 

قدم‌ها تغییر بزرگی در یک زندگی تحت تسلط گناه و پشیمانی بوجود می‌آورند. آینده ما تغییر می‌کند، چرا که مجبور نیستیم از کسانی که به ما صدمه زده‌اند، دوری کنیم. در نتیجه… آزادی جدیدی را به دست می‌آوریم که می‌تواند به انزوایمان پایان دهد.» – کتاب پایه NA

بسیاری از ما با احساس سرشار از پشیمانی نسبت به گذشته به معتادان گمنام می‌آییم. قدم‌ها به ما کمک می‌کنند این احساس پشیمانی را از بین ببریم. زندگی خود را بررسی میکنیم، خطاهای خود را می‌پذیریم، آنها را جبران می‌کنیم و با مهربانی سعی در تغییر رفتار خود می‌کنیم. با انجام این کار، احساس شادی‌بخش آزادی را به دست می‌آوریم.

دیگر نباید گذشته خود را انکار کنیم یا از آن ابراز پشیمانی نماییم. وقتی خسارت‌های خود را جبران کردیم، آنچه انجام شده به درستی تمام شده و گذشته است. از این زمان به بعد، اینکه از کجا آمده‌ایم دیگر مهم‌ترین مسئله درباره ما نیست. جایی که به سوی آن میرویم، اهمیت دارد.

در NA، کم‌کم به آینده نگریستیم. درست است، فقط برای امروز زندگی می‌کنیم و پاک می‌مانیم. اما متوجه می‌شویم می‌توانیم به تدریج اهدافی را تعیین کنیم، رؤیاهایی را در سر بپرورانیم و منتظر خوشی‌هایی باشیم که بهبودی باید به ما عرضه کند. آینده‌نگری توجه ما را به سمت جایی که می‌رویم متمرکز می‌کند و ما را از احساس پشیمانی و گناه باز می‌دارد. از این گذشته، اگر به عقب نگاه کنیم، جلو رفتن مشکل است.

فقط برای امروز: قدم‌ها مرا از پشیمانی درباره گذشته نجات داده است. امروز، چشم انتظار زندگی جدید خود در بهبودی هستم.

(کتاب فقط برای امروز، انجمن معتادان گمنام)