رفتار تائیدطلبانه/۲۴ فروردین

رفتار تائیدطلبانه/۲۴ فروردین

انسان نیاز به تایید شدن از سوی دیگران دارد، اصلا تایید و توجه دیگران حال ما انسان‌ها را بهتر میکند اما مشکل اساسی تایید طلبی و افراد تایید طلب این است که اگر دیگران شما را تایید نکنند شما احساستان بد می‌شود. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده که حتی برای لباس خریدن هم به دنبال تایید دیگران هستید. شاید شما آن لباس را خیلی زیاد دوست داشته باشید اما باز هم آن لباس را نمی‌خرید و به دنبال تایید‌طلبی و تایید دیگران هستید.

تأییدطلبی ویژگی محوری افراد وابسته است. آن‌ها به این دلیل به دنبال تأیید دیگران هستند زیرا در درون، خود را به اندازه‌ی کافی قبول ندارند. به عبارتی آن‌ها خود را باور ندارند و به همین دلیل تأیید را در دیگری جست و جو می‌کنند. تأیید طلبی همواره شما را وابسته به دیگران نگه می‌دارد. تأیید طلب‌ها نمی‌توانند، مستقل عمل کنند زیرا هر تصمیم و عملی را منوط به نظر دیگران می‌دانند. تأییدطلبی از این فکر ناشی می‌شود که «دیگران بهتر از من هستند»، «بیشتر از من می‌دانند».

تائیدطلبی

رفتار تائیدطلبانه، ما را بیشتر  در اعتیاد غرق کرد. (کتاب پایه NA)

وقتی دیگران از عمل یا حرف ما رضایت دارند، احساس خوبی داریم؛ اما وقتی رضایت ندارند، احساس بدی داریم. عقاید آنها درباره ما و نحوه تأثیرگذاری این عقاید بر احساسات ما میتواند ارزش مثبتی داشته باشد. آنها با ایجاد احساس خوب در ما نسبت به هدایت مسیری مستقیم، ما را برای ادامه آن تشویق می‌کنند. اما “تائیدطلبی” کاملاً مسئله دیگری است. و آن وقتی است که کاری را درست یا غلط صرفاً برای جلب رضایت فرد دیگری انجام میدهیم.

احترام به نفس پایین باعث می‌شود فکر کنیم به تائید فردی دیگر برای داشتن احساس خوب نسبت به خود احتیاج داریم. هر کاری که فکر می‌کنیم باعث می‌شود آنها بگویند ما خوب هستیم، انجام می‌دهیم. برای مدتی احساس خوبی داریم. سپس به تدریج لطمه می‌بینیم. 

در تلاش برای جلب تائید دیگران، خود و ارزش‌های خود را از بین برده‌ایم. متوجه می‌شویم تائید دیگران خلأ درونی ما را پر نمی‌کند.

رضایت درونی مورد نیاز ما از انجام اعمال درست به دلایل درست حاصل می‌شود. وقتی از اعمال خود صرفاً برای جلب تائید دیگران دوری می‌کنیم و به تدریج بر اساس اراده نیروی برتر خود عمل می‌کنیم، عادت دائمی جلب تائید افراد را کنار می‌گذاریم. وقتی این کار را انجام می‌دهیم، شاید به طور خوشایندی متحیر شویم از اینکه افرادی که واقعاً زندگی ما را ارزیابی می‌کنند، از بخش اعظمی از رفتار ما رضایت دارند.

 از همه مهمتر، ما نیز از خود رضایت داریم.

فقط برای امروز:  نیروی برتر، مرا در زندگی بر اساس اصول یاری کن. تنها در این صورت است که از خود رضایت دارم.

(کتاب فقط برای امروز، انجمن معتادان گمنام)