بیداری روحانی ما / ۱۹تیر

بیداری روحانی ما / ۱۹تیر

زندگی بر طبق اصول برنامه، ما را به فروتنی رهنمون می‌سازد و باعث آگاهی بیشتر از جایگاه‌مان در دنیا می‌شود تا توانایی زندگی توأم با آسایش را در این جایگاه داشته باشیم. اغلب در جلسات می‌شنویم که:«مهم‌ترین چیزی که باید در مورد نیروی برتر درک کنیم این است که، شما نیروی برتر خود نیستید.» ارزش دارد ما هر هزینه‌ای را بپردازیم تا درک کنیم که ما مرکز و محور جهان نیستیم. ما ممکن است آن قدر باهوش باشیم که بتوانیم خود را به عنوان یک انسان برتر جا بزنیم، اما بیماری خود محورانه‌ی ما هنوز هم ما را مسئول می‌داند تا بسیاری از کارهایی که خارج از کنترل ما هستند را انجام دهیم.

وقتی که توازن و هماهنگی با دنیا را در زندگی‌مان تمرین کنیم، درایت بیشتری در انتخاب مبارزات زندگی نیز پیدا می‌کنیم. یاد می‌گیریم که چه مواقعی  با استفاده از انرژی خود باعث تغییر شویم و چه مواقعی لازم است تا رها کنیم . وارد ستیز و تضاد نشدن خیلی راحت‌تر است تا ترک آن. این به آن معنی نیست، که با همه کس و همه چیز موافق باشیم یا بر روی حق و حقیقت پایداری نکنیم. برعکس، ما یاد میگیریم که چه مواقعی قدم پیش بگذاریم و چه مواقعی عقب بکشیم. بعضی کشمکش‌ها ارزش مبارزه را دارند حتی اگر بدانیم که نمی‌توانیم برنده شویم، برعکس بعضی اصلاً ارزش جنگیدن را ندارند، حتی وقتی پیروزی در آن حتمی باشد. این حالت بصیرت خواند می‌شود، که از تجربه ما سرچشمه می‌گیرد. یاد می‌گیریم تا بین اصولی که لازم است بر آن ایستادگی کنیم با فکر و نظری که حاضر به رها کردنش نیستیم تفاوت قائل شویم. قادر خواهیم بود که انتخاب کنیم چه مواقعی استقامت و چه مواقعی تسلیم شویم. هر قدر بیشتر تمرین کنیم، بهتر میتوانیم تشخیص دهیم چه کاری به صلاحمان است.

پذیرش آن چه که نمیتوانیم تغییر دهیم و در عین حال اقدام در مواقع مناسب نه تنها جرئی از بهبودی از اعتیاد است بگله یک لازمه برای رشد است.

کتاب پاک زیستن، انجمن معتادان گمنام، ص۵۵