مشاهده دنیا به گونه‌ای کاملاً جدید/۱۹ مهر

مشاهده دنیا به گونه‌ای کاملاً جدید/۱۹ مهر

اگر در تمام زمین و آسمان‌ها راهی وجود داشت که من به شیوه‌ی گذشته زندگی کنم هرگز پایم را به اینجا نمی‌گذاشتم. ما از آن جمله افرادی هستیم که به این راحتی تسلیم نمی‌شویم، راه و روش ما چنین نیست. دلیل بودن ما در اینجا آن است که ما نبرد زندگی را باختیم چرا که کله‌ی ما کار نمی‌کرد و لذا لزوم به دریافت کمک را احساس کردیم.

«بعضی از ما بر باورهای قبلی خود اصرار ورزیدیم و نتیجه هیچ بود. تا این که کاملا دست از آن‌ها کشیدیم.» اینجا نوشته نشده که برنامه‌ی نصفه و نیمه برای ما ۵۰٪ موفقیت به همراه می‌آورد. یا اگر ده درصد آن را انجام دهی به همان اندازه موفق خواهی بود. بلکه نوشته که نصف برنامه برای ما «هیچ» به ارمغان می‌آورد! هیچ.

(یک عینک جدید، چاک. سی، ترجمه: مسعود ف)


عینک و نگرش‌ها

«بهترین فکر ما برای ما دردسر ایجاد کرد… بهبودی تغییر فعالی در عقاید و نگرش‌های ماست.» – کتاب پایه NA

در دوران اعتیاد فعال، جهان احتمالاً شبیه به جایی وحشتناک به نظر می‌رسید. مصرف به ما در تحمل دنیایی که می‌دیدیم، کمک کرد. امروز، درک می‌کنیم که شرایط دنیا واقعاً مشکل ما نبود. عقاید و نگرش‌های ما درباره دنیا بود که یافتن جایی راحت در آن را ناممکن می‌ساخت.

نگرش‌ها و عقاید ما عینکی است که از طریق آن زندگی خود را مشاهده می‌کنیم. اگر “عینک” ما لک یا کثیف شود، زندگی ما تیره و تار به نظر می‌رسد. اگر نگرش‌های ما به اندازه کافی واضح نباشد، کل دنیا غیر طبیعی به نظر می‌رسد. برای مشاهده دنیا به طور واضح، باید نگرش‌ها و عقاید خود را پاک و عاری از چیزهایی نظیر رنجش، انکار، تاسف به حال خود و کوته‌بینی نگاه داریم. برای اطمینان از وضوح زندگی خود، باید عقاید خود را با واقعیت سازگار کنیم.

در دوران اعتیاد، بهترین طرز فکر هم ما را از مشاهده دنیا یا نقش خود در آن به طور واضح باز می‌داشت. بهبودی نسخه عینک نگرش ما را اصلاح می‌کند. قدم‌ها از طریق از میان برداشتن انکار و جایگزینی آن با ایمان، صداقت با خود، فروتنی و مسئولیت‌پذیری به ما در مشاهده دنیا به گونه‌ای کاملاً جدید کمک می‌کنند. سپس قدم‌ها به ما در تمیز نگاه داشتن لنزهای روحانی خود کمک می‌کنند و ما را به بررسی منظم عقاید، نگرش‌ها و اعمال خود تشویق می‌نمایند.

امروز، وقتی به دنیا از طریق لنزهای تمیز ایمان و بهبودی نگاه  می‌کنیم، مانند جای صمیمی و الهام‌بخشی برای زندگی به نظر می‌رسد.

فقط برای امروز: به دنیا و زندگی خود از طریق لنزهای تمیز روحانی برنامه خود نگاه میکنم.

(کتاب فقط برای امروز، انجمن معتادان گمنام)