هیچ وقت دیر نیست/۱۳ تیر

هیچ وقت دیر نیست/۱۳ تیر

خداوند بزرگ را بخاطر سپری شدن یک روز پاک دیگر، سپاسگزارم،  احساس خوبی دارم چون مواد مخدر مصرف نمیکنم. از خداوند ممنونم که در مسیر بهبودی و پاک ماندن قرار دارم، امروز با مصرف نکردن، خودآزاری و خودمحوری نمیکنم و در راستای خودسازی قرار دارم. خدایا شکرت ۲ سال و ۷ ماه پاک هستم و عضو کوچک و قطرهای از اقیانوس بیکران انجمن معتادان گمنام هستم و حضور مستمر دارم.

حدود سی و سه سال یعنی بیش از نصف عمرم را با مصرف مواد مخدر سپری کردم یعنی در گوشه نشینی و انزوای مطلق و در قهر و قطع ارتباط با اجتماع و خانواده و حتی با خداوند. با از بین بردن تمام داشتههای مادی و معنوی، آبرو و اعتبارم که حتی اندوختههای پدریام را نابود کرده بودم، کسب و کارم را تعطیل کردم. با ناچاری و خستگی و ناباوری مطلق، وارد انجمن شدم. ناامید بودم. ترس و دلهره داشتم. بهعلت کهولت سن از دوام نیاوردن در انجمن ترس داشتم.

امروز، خدا رو شکر! ترسم به امید تبدیل شده، ایمان و شهامت پیدا کردهام. اعتماد به نفسم برگشته چون در انجمن حرف گوش کردم. اصول را رعایت میکنم. ۹۰ روز ۹۰ جلسه را  پر کردم، راهنما دارم و از او بسیار تقدیر و تشکر میکنم زیرا بی نهایت کمکم کرد.

به شکر خداوند در اوایل قدم هشتم هستم، آبرو و اعتبارم را به دست آوردم و در انجمن دوستان خوبی دارم.                                                                

   کامران. روستای گنج یاب. نور مازندران 

↔         ↔         ↔

آهنگ زندگی

وقتي آهنگ زندگيمان تغيير ميكند، حاصل آن نيز تغيير خواهد كرد. ياد مي‌گيريم به جاي افراط در مورد محدوديت‌هاي خود انها را بپذيريم و به دنبال ايجاد مهارت در زمينه‌هاي جديد باشيم.

(کتاب پاك زيستن NA)

روزی با حقیقت روبرو خواهم شد

ذهن خویش را با معماهایی که قادر به حلشان نیستی مغشوش مکن. شاید تا زمانی که عمرت به پایان رسد، بعضی از راه‌حل‌ها هرگز به تو نشان داده نشوند. از دست دادن ناگهانی عزیزان، ناهمواری‌های مسیر زندگی، درگیر نقایص شدن و گمراه شدن‌ها و بسیاری از موارد گیج‌کننده‌ای که شاید تا روزی که به زندگی جاودان دست یابی، برای تو مجهول بمانند.

«ای بنده من، من حرف‌های زیادی برای گفتن به تو دارم، اما اکنون تو از تحمل آنها عاجزی.»

پس تو تنها می‌توانی قدم به قدم و مرحله به مرحله، در مسیر خویش به سوی ادراکی برتر و آگاهی به پیش روی.

دعا می‌کنم باشد که راضی باشم به اینکه آنچه را اکنون تاریک می‌بینم زمانی در نظرم روشن و شفاف جلوه کند. دعا می‌کنم باشد که ایمان داشته باشم روزی با حقیقت روبرو خواهم شد.