تنبلی/۲۳ خرداد

تنبلی/۲۳ خرداد

قدیمی‌ترها به ما می‌گفتند اگر نصف وقتی که ما برای اعتیاد و مصرف مواد مخدر یا نوشیدن الکل گذاشتیم برای پاکی و بهبودی صرف کنیم، زندگی بهتری خواهیم داشت و بهبود پبدا می‌کنیم.

شکی نیست که یک الکلی یا معتاد حتی اگر سال‌های طولانی هم در برنامه  وقت گذاشته باشد و پاک مانده باشد، اگر تنبلی به سراغش بیاید، چه در زندگی و چه در بهبودی، لغزش خواهد کرد. در حقیقت تنبلی یکی از خطرهای اساسی است. از خود زیادی رضایت داشتن، بی‌خیالی و داشتن احساسات پوچ می‌تواند دوباره ما را به زندگی خطرناک گذشته برگرداند.

ما از تنبلی و کار امروز را به فردا انداختن رنج می‌بریم ولی تنبلی یک مفهوم کلی است و بهتر است آن را از فرهنگ لغات خود حذف کنیم. آن چه ما فکر می‌کردیم تنبلی است در اصل یک مساله خفته دیگری است که می‌تواند موارد زیر باشد:

ترس(ترس از شکست)، نداشتن انگیزه، غرور، لذت طلبی، افسردگی، نداشتن نظم، بی برنامگی، نداشتن برنامه…. همه از زیربناهای مفهوم تنبلی هستند.

آقای لئون سلتزر Leon Seltzer روانشناس، در تجربه زندگی و تحقیقات علمی که انجام داده به این نتیجه رسیده که اگر رفتار انسان را تنبلی بنامیم، بی‌فایده است. اگر به خود یا شخص دیگری بگوییم «تنبل»، یک نوع ساده اندیشی است، باید ببینیم قضیه خفته در آن رفتار چی بوده؟ بی تفاوتی؟ بی علاقگی؟ بی برنامگی؟ قابلیت تصمیم گیری ندارم؟ (تصمیم نهایی نمیتونم بگیرم؟) شک و تردید دارم؟

تنبلی یعنی نادیده گرفتن مسوولیت‌های فردی، یعنی کاری که امروز باید انجام بدهیم به هر دلیل انجام ندهیم. غیر از ترس، لذت طلبی و غرور نیز از زیرنباهای این نقص اخلاقی است

بریم تو دل قضیه ببینم ریشه مشکل در کجاست؟

↔        ↔      ↔      ↔

ما ممکن است در دام حفظ ظاهری شیک و زیبا، یا ارائه تصویری دروغین از خود بر اساس آرزوهایمان گیر بیفتیم. اگر اجازه دهیم چیزهای بیرون از ما، شخصیت مان را تعریف کنند، چون درختی بدون ریشه خواهیم بود و با نخستین طوفان سقوط خواهیم کرد. زمانی که  تأئید شدن برای ما مهم تر از از بهبودی شود، بیش از آنچه که بدانیم در برابر لغزش آسیب پذیر هستیم.

(کتاب پاک زیستن NA؛ سفر ادامه دارد/صفحه ۲۰۷)

مجله اعتیاد www.etiad.org