نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی/۱۲ شهریور

نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی/۱۲ شهریور

«فروتنی محصولی است که به ما امکان رشد و ترقی در محیطی آزاد را می‌دهد و ترس از شناخته شدن به عنوان فردی معتاد از سوی کارفرمایان، خانواده‌ها و دوستان ما را از بین می‌برد.»- کتاب پایه NA

بسیاری از ما شاید این مسئله را درک نکرده باشیم که «گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ماست.» از اینکه این امر چطور ممکن است، متعجب شدیم. گمنامی با زندگی روحانی ما چه ارتباطی دارد؟

پاسخ‌های زیادی برای این پرسش وجود دارد! از طریق حفظ و حراست از گمنامی خود، پاداش‌های روحانی فراتر از حد تصور کسب می‌کنیم. در انجام کاری نیکو برای یک فرد و نگفتن آن به دیگران حسن بزرگی وجود دارد. به همین ترتیب، مقاومت در برابر تمایل به اعلام غرورآفرین عضویت خود در NA به مردم جهان—در واقع اینکه از همه بخواهیم از خوب بودن ما تعریف کنند—موجب می‌شود حتی برای بهبودی خود ارزش بیشتری قائل شویم.

بهبودی هدیه‌ای است که از نیرویی برتر از خود دریافت کرده‌ایم. خودستائی درباره بهبودی، طوری که آن را نتیجه عمل خود بدانیم، به احساس غرور و خودبزرگ‌بینی منجر می‌شود. اما حفظ گمنامی منجر به فروتنی و احساس شکرگزاری می‌گردد. خود بهبودی پاداش است؛ تحسین عمومی نمیتواند آن را ارزشمندتر سازد.

فقط برای امروز: خود بهبودی پاداش است؛ نباید بهبودی خود را به طور عمومی اعلام کنم. از گمنامی خود حفظ و حراست می‌کنم.


از طریق بکارگیری چیزهایی که در بهبودی آموخته‌ایم در تمام زمینه‌های زندگی‌مان، ما به پیشرفت در سفر خود ادامه می‌دهیم. قدم دوازده به این شکل آنرا بیان می‌کند: “بکارگیری این اصول در تمام امور زندگی.”  آزادی‌ای که خواهانش هستیم، یک چیز خیالی و مبهم نیست. بلکه نحوه‌ای است که ما در زندگی پیش می‌گیریم. کتاب پایه به‌ما می‌گوید: “قدم‌ها اینجا پایان نمی‌یابند، بلکه قدم‌ها یک شروع جدید هستند.” NA اصولی را به‌ما می‌آموزد که باعث دگرگونی‌مان می‌شود و آزمایشگاهی است که ما در آن چگونگی بکار گیری این اصول را در دنیای خارج از انجمن تمرین می‌کنیم.

“کتاب پاک زیستن“/انجمن معتادان گمنام

ابعاد روحانی فروتنی

تواضع و فروتنی ناشی از احترام به خداوند است و تصدیق‌کننده اینکه فقط خدا سرچشمه همه خوبی‌هاستبنابراین پاداش فروتنی از منظر معنوی شگرف استفروتنی منجر به ایجاد امید می‌شود و امید در اصطلاح ارسطویی، انگیزه یا اشتیاق برای دستیابی به سعادت در آینده استفروتنی سبب تشخیص نقص و محدودیت‌های خود در مقایسه با صفات خوب دیگران می‌شود.

فروتنان ثروت دارند از نوعی که مهم‌تر استآنها افتخار دارند از نوعی که پایدارتر استفروتنی منشاء نوع دیگری از پادشاهی استآنها قدرت درونی و غنای وجودی را رشد می‌دهند و تقدسِ لحظه‌های معمولی را می‌بینندشاید کلید فروتنی، دیدن زندگی به عنوان سفری به سمت پرورش آن ویژگی‌هایی باشد که بهترین‌ها را در خود و دیگران به وجود می‌آورد و این دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می‌کند.

درباره فروتنی در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید:

فروتنی، درس اول بهبودی در زندگی