آغوش

ورود به تاریکی/۲۴ آبان

در این کتاب مکرراً می‌خوانید که ایمان کاری برای ما انجام داده است که خود قادر به انجامش نبوده‌ایم. ما امیدواریم شما ھم اکنون قانع شده باشید که خدا می‌تواند ھر سدّی را که اراده‌ی شخصی، میان شما و اوست را از میان بردارد. اگر ھمین الان این تصمیم را گرفته‌اید و ترازنامه‌ای از نواقص فاحش خود تھیه کرده‌اید، شروع بسیار خوبی داشته‌اید. با انجام این کار شما تکه‌ھای بزرگی از حقایق مربوط به خود را بلعیده و ھضم کرده‌اید.

(کتاب الکلی‌های گمنام، ص۷۱)

نقل قول از کتاب ساعت به ساعت

یکی از چیزھایی که در جامعه ما جالب توجه خواھد بود، این است که ما زیاد ھم را در آغوش میگیریم. این معمولاً تازه‌واردھا را معذب می‌کند، چون آنھا به دریافت عشق و توجه بی‌آنکه وابستگی جدی در میان باشد، عادت ندارند. اینجا وابستگی وجود ندارد، ما به سادگی فقط به شما عشق می‌ورزیم.

به من این جرئت را بده که یک آدم پاک و ھوشیار دیگر را آغوش بگیرم.

ورود به تاریکی

امروز من به خودم اجازه می‌دھم قدم به تاریکی و تجارب سوزان و دردناک گذشته‌ام بگذارم و تمامش را فریاد بزنم. اگر من بتوانم احساسم را بیان کنم و بخشش را به «قلمرو اشغال‌شده» دنیای درونم وارد کنم، آنوقت می‌توانم آن آزادی دلخواھم را داشته باشم. من در درونم دنیایی دارم که عمیق و در صلح است. اندوھی که امروز با خودم در سکوت پنھان میکنم، احساس خوبی در من به وجود می‌آورد و من آنھا را رھا می‌کنم. دیگر امنیت من در پنھان کردن نیست. امنیت من از درک و پذیرش آنچه ھستم، میآید. تا زمانی که اندوھم را نفھمم و نگذارم که بفھمم، از چنگش رھا نخواھم نشد. (دکتری تیان دیتون)

 شما نمیتوانید به عقب برگردید و تصمیمات تازه بگیرید یا برآیند گذشته را عوض کنید. اما میتوانید با پلیدی‌ھای گذشته رو در رو شوید و سرنوشتتان را عوض کنید. من نمیتوانم ھر چه رو در رویم قرار میگیرد، عوض کنم، اما اگر بخواھم چیزی را عوض کنم، باید با آن رو در رو شوم.

(نقل قول از کتاب Pocket Sponsor)

دلواپسی

ما گاهی دچار احساسات آنی ترس و دلواپسی می‌شویم که گویا منشاء خاصی ندارند. این واکنش متداول به خروج مواد شیمیایی از بدن ماست که اغلب کاملاً بیولوژیکی بوده و هیچ جای نگرانی ندارد. کافی است با یک دوست پاک و هوشیار تماس بگیرید.

بگذار بدانم که تمام ترس‌ها و دلواپسی‌هایم نتیجه آسیب‌های روحی ریشه‌دار نیست. بعضی‌ها فقط واکنش فیزیکی به ترک است.