انتخاب بهبودی به معنای انتخاب زندگی است/۱۴ مهر

انتخاب بهبودی به معنای انتخاب زندگی است/۱۴ مهر

بهبودی دو بخش دارد: پاک شدن و پاک ماندن. پاک شدن نسبتاً آسان‌تر است، چرا که فقط  یک بار مجبوریم انجام دهیم. پاک ماندن دشوارتر است و مستلزم توجه روزانه به زندگی است. با این حال، هر دوی آنها نیروی‌شان را از ایمان دریافت می‌کنند.

با تکیه بر ایمان پاک شدیم. پذیرفتیم که اعتیاد از ما قدرتمندتر است و از تلاش  برای به تنهایی جنگیدن با آن دست کشیدیم. این نبرد را به نیرویی برتر از خود واگذار کردیم و این نیرو ما را پاک گردانید.

در دوران بهبودی، اولین الگویی که تغییر می‌دهیم، الگوی مصرف است. پاک ماندن آغاز سفر ما به سوی زندگی است. اما رفتار خودنابودکننده ما معمولاً بسیار وخیم‌تر از مصرف بود. حتی در دوران بهبودی نیز هنوز طوری با خود رفتار می‌کنیم که انگار بی‌ارزش هستیم. وقتی با خود بد برخورد می‌کنیم، احساس بدی داریم. وقتی احساس بدی داریم، آرامش را حتی در راه حل قدیمی خود یعنی مواد مخدر جستجو می‌کنیم.

انتخاب بهبودی به معنای انتخاب زندگی است. هر روز تصمیم میگیریم که میخواهیم زندگی کنیم و آزاد باشیم. هر بار که از رفتار خودنابودکننده دوری میکنیم، بهبودی را انتخاب میکنیم.

(کتاب فقط برای امروز، NA)

من تنها با پاکی به آرامش نخواهم رسید؛ این فقط ابتدای راه است.

من هر روز برای اندیشیدن و مراقبه، در پرتو نور شگفت انگیزی که قدم‌ها روی مشکلات انسانی‌ام  می‌تابانند، نیاز به وقت دارم.

قدم‌ها راهنمای تمامی جنبه‌های یک زندگی ارزشمند هستند.

وقتی قدمی رامی‌خوانم و روی آن عمیقا می‌اندیشم، به آگاهی و شناخت جدیدی دست می‌یابم. هنگامی که قدمی را برای بار دوم می‌خوانم، باز هم اندیشه‌های روحانی جدیدتری برایم آشکار می‌گردد و به نظر می‌آید آنها به درونی ترین لایه‌های  وجودم رخنه می‌کنند و استعدادهای شگفت انگیز نهفته‌ام، برای ارتباط خوب و صحیح در زندگی، برایم نمایان می گردد.

امروز، اگر فقط نیم ساعت وقت آزاد داشته باشم، آن‌را به مطالعه دوازده قدم اختصاص می‌دهم.