فقط برای امروز: انتخاب زندگی/۵ شهریور

فقط برای امروز: انتخاب زندگی/۵ شهریور

«تغییر الگوهای خودنابودکننده زندگی لازم شد (کتاب پایه NA)

اعتیاد فعال، تمایل به مرگ تدریجی است. هر یک از ما هر بار که مصرف می‌کردیم به استقبال مرگ می‌رفتیم. شیوه‌ی زندگی ما نیز، ما را در مخاطره قرار داد. زندگی یک معتاد با گذشت هر روز و هر بار مصرف ارزان‌تر فروخته می‌شود.

در دوران بهبودی، اولین الگویی که تغییر می‌دهیم، الگوی مصرف است. پاک ماندن آغاز سفر ما به سوی زندگی است. اما رفتار خودنابودکننده ما معمولاً بسیار وخیم‌تر از مصرف بود. حتی در دوران بهبودی نیز هنوز طوری با خود رفتار می‌کنیم که انگار بی‌ارزش هستیم. وقتی با خود بد برخورد می‌کنیم، احساس بدی داریم. وقتی احساس بدی داریم، آرامش را حتی در راه حل قدیمی خود یعنی مواد مخدر جستجو می‌کنیم .

انتخاب بهبودی به معنای انتخاب زندگی است. هر روز تصمیم می‌گیریم که می‌خواهیم زندگی کنیم و آزاد باشیم. هر بار که از رفتار خودنابودکننده دوری می‌کنیم، بهبودی را انتخاب می‌کنیم.

فقط برای امروز:  با انتخاب بهبودی زندگی را انتخاب می‌کنم. از خود مراقبت می‌کنم.


«بنگرید که چگونه همه چیز را از نو بنا می‌کنم

زمانی که سمت زندگی خویش را به سوی این مسیر جدید، تغییر می‌دهی، چیزهای زیادی را پشت سر جا می‌گذاری. روحی که به زمین وابسته باشد، نمی‌تواند اوج بگیرد. بندهایی  را که به زمین بسته‌ای آزاد کن. این تمایلات نفسانی هستند که تو را در بند کرده‌اند.

آزادی و اوج گرفتن تو، بستگی به قدرت تو در ترک امور دنیوی دارد.

بال‌های بریده، دوباره می‌رویند و بال‌های شکسته، توان و زیبایی گذشته را باز می‌یابند. اگر بخواهی می توانی آزاد و رها شوی، اگر بخواهی…