اعتیاد یک بیماری ساده نیست اما راه حلی ساده دارد/۲۸ اسفند

اعتیاد یک بیماری ساده نیست اما راه حلی ساده دارد/۲۸ اسفند

هرگز از آسمان بارانِ گُل نمی بارد. اگر میخواهیم گل‌های بیشتری داشته باشیم، باید گل‌های بیشتری بکاریم.

(جورج الیوت)

در سیر تکاملِ هر روح زمانی فراخواهد رسید که دیگر دغدغه‌ی اصلی انسان ادامه‌ی حیات جسمانی نیست، بلکه رشد روحانی است.

(نیل دونالد والش)

برای یک معتاد در حالِ بهبودی، “عمل” بایستی قبل از “درک” و “ایمان” قرار گیرد. ما باید درست عمل کنیم تا فکرمان درست شود، نه اینکه بنشینیم و فکر کنیم به امید اینکه عملکردمان درست شود.

وقتی که ما مدتی را در برنامه بهبودی بسر می‌بریم، فرصت‌هایی را نیز در دنیای بیرون به‌دست می‌آوریم. بدیهی است مورد تأیید اجتماع بیرون قرارگرفتن، به تنهایی به معنای بهبودی نیست اما بدان معنا هم نیست که رابطه‌ای بین این دو وجود نداشته باشد. برای بسیاری از ما مورد تأیید جامعه قرارگرفتن چیزی است که باید در مسیر بهبودی بیاموزیم. بواسطۀ قرارداشتن در مسیر بهبودی، به تدریج و به طرقی که بعضی اوقات باعث تعجب‌مان نیز می‌شوند، عادات و باورهای‌مان در مورد کار، تحصیل، پول و ثبات تغییر کرده و رشد می‌کنند. یادمی‌گیریم که موفقیت و شکست، ریسک و مسئولیت و همچنین ثبات و تغییر، همه جزئی از فرایندی هستند که برخی از ما آن را “رشد در بهبودی” می‌نامیم.

↔         ↔

من می‌توانم برای کسب قدرتی که برای مواجهه با موقعیت‌های گوناگون بدان نیاز دارم، به خداوند تکیه کنم.

من خالصانه به نیروی پروردگار ایمان دارم و با صداقت تمام در جستجو و خواهان آن هستم و همزمان تمام زندگی خویش را با آنچه باور دارم خداوند از من  می‌خواهد، تطبیق می‌دهم.

دعا می‌کنم باشد که ایمان آورم به اینکه خداوند آماده و مشتاق است که تمام نیازهای مرا تامین کند. خواهان ایمان و قدرت رودررویی و مقابله با هرگونه موقعیت، هستم.

ما به این درک می‌رسیم که روحانیت جزئی از زندگی ما نیست، بلکه راه و روشی برای زندگی است که به ما کمک می‌کند تا آزادی و هدفی که همیشه خواستارش بودیم را بهتر درک کنیم. (کتاب پاک زیستن، صفحه VI)

یکی از مهمترین درس‌هایی که در معتادان گمنام آموختیم این است که اعتیاد فراتر از مصرف مواد مخدر است. اعتیاد بخشی از وجود ماست؛ یک بیماری است که همه زمینه‌های زندگی ما را با یا بدون مواد مخدر در بر میگیرد. میتوانیم حتی پس از قطع مصرف نیز اثرات آن را در افکار، احساسات و رفتار خود مشاهده کنیم. بدین دلیل، به راه حلی نیاز داریم که در اصلاح همه زمینه‌های زندگی ما مؤثر باشد: قدمهای دوازدهگانه. 

فقط برای امروز: اعتیاد یک بیماری ساده نیست، اما راه حلی ساده دارد. امروز، این راه حل را در زندگی خود به کار می‌گیرم: قدم‌های دوازده‌‌گانه بهبودی.