بُعد چهارم زندگی/۳ تیر

بُعد چهارم زندگی/۳ تیر

در صفحه‌ی ۲۵ کتاب الکلی‌های گمنام، بیل دابلیو از بُعد چهارم زندگی نام می‌بَرَد که برای خیلی از اعضاء AA سوال است که منظور از این بُعد چهارمِ حیات چیست. پاسخ آن در یک عبارت ساده، به شرح زیر است:

Our new life after A Spiritual Awakening

“منظور از بعد چهارم حیات، همین زندگیِ جدیدِ ما در بیداری روح است. یعنی زندگی پس از تجربه‌ی تحول روحانی است.

اتفاقاً بیل، بلافاصله در همانجا ویژگی‌های این بُعد جدید از زندگی را توصیف کرده است:

چقدر سیاه است تاریکی قبل از طلوع، در واقع آن شروعِ آخرین هرزگی‌ام (آخرین عیش و نوشم) بود، قرار بود مَنجَنیقی مرا به دیاري که مایلم آن را بُعد چهارمِ حیات بنامم، پرتاب کُنَد.

قرار بود با خوشبختی، آرامش و مُثمرثَمر بودن آشنا شوم و به راهی پاي بگذارم که به طور غیرِقابلِ باوري هر چه زمان بگذرد شگفت‌آورتر شود”. ( کتاب الکلی های گمنام صفحه ۸  زبان اصلی = صفحه ۸ ویرایش چهارم فارسی ).

بله، خوشبختی: یعنی بهبودی. یعنی رهایی از مرگ تدریجی و فرصتِ یک روز زندگی در بیداری روح.

آرامش: یعنی وحدت. صلح و آشتی با خودمان، با دیگران و احساس هارمونی و یکپارچگی با جهان هستی. که نتیجه‌ی آن میشود زندگی در لحظه‌ی کنونی و رهایی از گذشته  و آینده.

و مثمر ثمر بودن: یعنی خدمت. اکنون در بُعد چهارم زندگی مان، از خدمت به نفس و اسارتِ نفس رها شده و به خدمت خداوند از طریق خدمت به همنوعان و کل جهان هستی در آمده‌ایم.

بعد چهارم حیات، همانا زندگی در بیداری روح است، یعنی آگاهی مداوم از وجود قدرتی عظیم‌تر از خودمان که “اعضاي مذهبی ما این حالت را «خدا آگاهی» می‌نامند – فصل تجربه‌ی روحانی – صفحه ۱۹۰ کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام “.

در پناه او باشید.

مترجم: مسعود . ف

↔         ↔         ↔

یک آگاهی روحانی

آیا بهبودی تمامی آن چیزی است که ما از آگاهی روحانی انتظار داریم؟ خیر، بهبودی آغاز راه است و اولین موهبتی است که از نخستین آگاهی حاصل می‌شود.

با ادامه‌ی این آگاهی به موهبت‌های بیشتری دست می‌یابیم و اگر این روند همین‌طور ادامه پیدا کند کم کم زندگی بیهوده‌ی سابق را ترک کرده و به زندگی جدید روی می‌آوریم چون این زندگی جدید تحت هر شرایطی کارساز است.

بیل دابلیو، گریپ واین، دسامبر ۱۹۵۷

(گزیده‌هایی از کتاب “به این باور رسیدیم”، انجمن الکلی‌های گمنام)