انجمن ال انان

انجمن ال انان

Al Anon

     در کنار انجمن الکلی‌های گمنام سازمان دیگری به نام انجمن ال انان (Al-Anon) هم فعالیت می‌کند؛ برای کمک به افرادی که عضوی از خانواده‌شان به اعتیاد به الکل مبتلاست. اعضای ال انان از افرادی تشکیل شده که به طریقى با فرد معتاد به الکل در ارتباط‌اند. گرچه نسبت اعضا با افرادى که معتاد به الکل هستند متفاوت است (ازقبیل همسر، خواهر، برادر، فرزند و یا والدین)، همگى داراى یک حس مشترک هستند و آن اینکه زندگیشان به نحو شدیدى تحت تاثیر الکلیسم فردى دیگر قرار گرفته است.

    لوییس ویلسون شانزده سال بعد از اینکه شوهرش برنامه الکلی‌های گمنام (AAرا پایه‌گذاری کرد، انجمن ال انان را استارت زد. اعضای این انجمن باور دارند که الکلیسم یک بیماری خانوادگی است و تغییر رفتار و تغییر نگرش می‌تواند به بهبودی آنها کمک کند.

    درباره ال‌انان در مجله اعتیاد بیشتر بخوانید

    ال انان، سازمانی حامی برای دوستان و خانواده‌ معتادان