9 آبان

  رابطه ما با نیرویی برتر 

  «بهبودی مداوم به رابطه ما با خداوندی مهربان بستگی دارد که به ما توجه میکند و آنچه انجام آن را برای خود غیر ممکن مییابیم برای ما انجام میدهد.»- کتاب پایه NA

  کارکرد قدمهای دوازدهگانه معتادان گمنام شروعی مجدد در زندگی و راهنمایی لازم برای زندگی در دنیا را در اختیار ما قرار میدهد. اما قدمها چیزی فراتر از شروعی مجدد است. وقتی حداکثر تلاش خود را برای کارکرد قدمها به کار میگیریم، رابطهای با نیروی برتر شخصی خود برقرار میکنیم.

  در قدم سوم، تصمیم میگیریم به خداوندی مهربان اجازه دهیم زندگی ما را تحت تأثیر قرار دهد. بیشتر شهامت، اعتماد و تمایل مورد نیاز ما برای پشت سر گذاشتن قدمهای متوالی از این تصمیم نشأت میگیرد. در قدم هفتم، حتی فراتر میرویم و از نیروی برتر میخواهیم زندگی ما را تغییر دهد. قدم یازدهم راهی برای بهبود بخشیدن به این رابطه است.

  بهبودی فرآیند رشد و تغییر است و طی این فرآیند زندگی ما احیا میشود. قدمهای دوازدهگانه نقشه راه و دستورالعملهای معینی به منظور ادامه بهبودی هستند. اما پشتیبانی مورد نیاز ما برای ادامه قدمها از ایمان ما به نیرویی برتر و اعتقاد به اینکه همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، نشأت میگیرد. ایمان شهامت لازم برای عمل را در اختیار ما قرار میدهد. هر قدمی که برمیداریم، از طریق رابطه ما با خداوندی مهربان پشتیبانی میشود.

  فقط برای امروز: به خاطر میسپارم که منبع شهامت و تمایل من، رابطه من با نیروی برتر است.