8 شهریور

  عمل خوب، احساس خوب

  «عملها، عکس العمل ها و انگیزه های خود را بررسی میکنیم. اغلب متوجه میشویم که عملکردمان بهتر از احساساتی است که داریم. » -کتاب پایه NA

  طرز برخورد ما با دیگران اغلب وضعیت روحی خود ما را نشان میدهد. وقتی آرامش داریم، به احتمال بسیار زیاد با احترام و عشق با دیگران رفتار میکنیم. اما وقتی احساس عصبانیت میکنیم، احتمالاً با بیصبری و بیتابی به دیگران پاسخ میدهیم. وقتی به طور مستمر ترازنامه تهیه میکنیم، احتمالاً متوجه الگویی میشویم: وقتی احساس بدی نسبت به خود داریم، با دیگران بدرفتاری میکنیم.

  اما چیزی که شاید در ترازنامه آشکار نشود، طرف دیگر سکه است: وقتی با دیگران به خوبی رفتار میکنیم، درباره خود احساس خوبی داریم. وقتی این حقیقت مثبت را به حقایق منفی ترازنامه خود اضافه میکنیم، رفتار ما شروع به تغییر میکند.

  وقتی احساس بدی داریم، میتوانیم برای کسب راهنمایی و قدرت دعا کنیم. سپس، تصمیم میگیریم با اطرافیان خود با مهربانی، ملایمت و همان ابراز علاقهای که مورد پسند ماست، رفتار کنیم. تصمیم مهربان بودن، شادمانی و آرامش خاطری را که همه ما آرزو میکنیم، پرورش میدهد و به قوت خود نگاه میدارد. شادمانی و لذتی که در اطرافیان خود به وجود میآوریم، روح آنها را شاد میکند و در عوض، خشنودی روحانی ما را برمیانگیزد.

  فقط برای امروز: به خاطر میسپارم اگر اعمال خود را تغییر دهم، افکار من نیز تغییر میکند.