8 آذر

  مراقبت نیروی برتر 

  «معتقدیم که نیروی برتراز ما مراقبت خواهد کرد.»- کتاب پایهNA

  برنامه بر اساس این عقیده است که به کارگیری اصول ساده میتواند اثرات عمیقی را در زندگی ما ایجاد کند. یکی از این اصول این است که اگر درخواست کنیم، نیروی برتر از ما مراقبت خواهد کرد. از آنجا که این اصل بسیار اساسی است، شاید مایل به نادیده گرفتن آن باشیم. اگر یاد نگیریم که این حقیقت روحانی را آگاهانه به کار بگیریم، ممکن است چیزی ضروری برای بهبودی خود، مانند نفس کشیدن برای زندگی را از دست دهیم.

  چه اتفاقی میافتد وقتی خود را مضطرب و وحشتزده مییابیم؟ اگر به طور مداوم سعی در بهبود بخشیدن رابطه خود با نیروی برتر کنیم، مشکلی نخواهیم داشت. به جای اینکه شتابزده عمل کنیم، لحظهای صبر میکنیم و به طور مختصر موارد خاصی در گذشته را به یاد میآوریم که نیروی برتر نسبت به ما توجه و مراقبت نشان داده است. این امر به ما اطمینان میدهد که نیروی برتر هنوز هم مسئولیت زندگی ما را بر عهده دارد. سپس برای وضعیت کنونی راهنمایی و قدرت میخواهیم و با اطمینان از اینکه زندگی ما در اختیار خداوند است، به کار خود ادامه میدهیم.

  کتابچه سفید ما میگوید: «برنامه ما مجموعهای از اصول است». هر چه به طور مداومتر سعی در بهبود بخشیدن سپاسگزاری آگاهانه خود از این اصول کنیم، برای اجرای آنها تمایل بیشتری خواهیم داشت.

  فقط برای امروز: سعی میکنم رابطه آگاهانه خود را با نیروی برتری که از من مراقبت میکند، بهبود ببخشم.