8 آبان

  شهامت

  «ایمان نویافته ما در آینده به عنوان اساس مستحکمی برای شهامت عمل میکند.»- کتاب پایه NA

  معتادان گمنام جای ترس نیست! رویارویی با زندگی آن طور که هست، بدون مصرف مواد همواره آسان نیست. بهبودی مستلزم چیزی فراتر از فعالیت سخت است؛ مستلزم میزان زیادی شهامت است.

  با این وجود، شهامت چیست؟ نگاهی سریع به فرهنگ لغت به ما خواهد گفت. وقتی به جای عقبنشینی از هر چیزی که فکر میکنیم مشکل، خطرناک یا دردناک است، با آن روبرو میشویم، شهامت داریم. شهامت به معنای دلیر بودن، هدف داشتن و روحیه داشتن است. پس شهامت واقعاً چیست؟ شهامت یک نگرش است، نگرشی حاکی از استقامت.

  استقامت چیزی است که یک معتاد در بهبودی واقعاً بدان نیاز دارد. تعهد میدهیم تا صرف نظر از هر چه که اتفاق میافتد به برنامه خود پایبند باشیم و از مصرف دوری کنیم. یک معتاد شجاع فردی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی مصرف نمیکند.

  چه چیزی به ما شهامت میدهد؟ برقراری رابطه با نیرویی برتر قدرت و شهامت لازم برای پاک ماندن را در اختیار ما قرار میدهد. میدانیم که تا وقتی در پناه مراقبت خداوند هستیم، قدرت مورد نیاز برای رویارویی با زندگی آن طور که هست را در اختیار داریم.

  فقط برای امروز: نیرویی برتر دارم که در همه شرایط از من مراقبت میکند. امروز با دانستن این موضوع، برای به دست آوردن روحیه شهامت تلاش میکنم.