7 مهر

    فقط برای امروز

    «وقتی زندگی در زمان حال را متوقف میکنیم، مشکلات ما به طرز نامعقولی بزرگ میشوند.»- کتاب پایه NA

    “فقط برای امروز” فکر آرامشبخشی است. اگر سعی کنیم در گذشته زندگی کنیم، ممکن است با به یاد آوردن خاطرات دردناک و ناراحتکننده دچار تشویش شویم. درسهای دوران مصرف معلمینی نیستند که برای بهبودی جستجو کنیم. زندگی در فردا به معنای تنگ کردن عرصه با ترس است. نمیتوانیم آینده نامعلوم را پیشبینی کنیم و عدم اطمینان نگرانی به همراه دارد. وقتی تمرکز خود را بر امروز را از دست دهیم، زندگی ما غیرقابل تحمل به نظر میرسد.

    زندگی در زمان حال آزادی به دنبال دارد. در این لحظه میدانیم که در امان هستیم. مصرف نمیکنیم و همه چیزهای مورد نیاز خود را در اختیار داریم. از این گذشته، زندگی در زمان حال جریان دارد. گذشته تمام شده و آینده هنوز فرا نرسیده؛ نگرانی ما هیچ چیزی را تغییر نمیدهد. امروز، از همین لحظه میتوانیم از بهبودی خود لذت ببریم.

    فقط برای امروز: در زمان حال زندگی میکنم. امروز، از همین لحظه آزاد هستم.