6 شهریور

  پرتو آشکارگری

  «این نواقص در تاریکی رشد میکند و در زیر نور نابود میشود.»-کتاب پایهNA

  قدم پنجم از ما میخواهد شخصیت واقعی خود را با خداوند، خود و انسان دیگری در میان بگذاریم. این قدم ما را تشویق نمیکند همه رازهای کوچک خود را به همه بگوییم. از ما نمیخواهد همه افکار خجلکننده یا هولناکی را که تا به حال داشتهایم، برای کل دنیا برملا کنیم. قدم پنجم صرفاً پیشنهاد میکند اگر اسرار خود را کاملاً برای خود نگه داریم، بیشتر از سود برای ما ضرر دارد.

  اگر به بیمیلی خود جهت آشکار ساختن شخصیت واقعی خود حتی برای یک انسان تسلیم شویم، بخش پنهان زندگی ما قدرتمندتر میشود. وقتی اسرار تحت کنترل هستند، بین ما، نیروی برتر و چیزهایی که در بهبودی برای ما از بالاترین ارزش برخوردارند، فاصله میاندازند.

  وقتی ضمیر پنهان خود را به طور خصوصی با لااقل یک انسان—شاید راهنما یا دوستی نزدیک—در میان میگذاریم، این فرد معمولاً ما را طرد نمیکند. اسرار خود را برای یک فرد دیگر آشکار میکنیم و با پذیرش از سوی آنها پاداش دریافت میکنیم. وقتی این اتفاق میافتد، متوجه میشویم که صحبت صادقانه زندگی را تهدید نمیکند؛ اسرار قدرت احاطه خود بر ما را از دست میدهند.

  فقط برای امروز: از طریق مشارکت اسرار زندگی خود با یک انسان دیگر، میتوانم آن اسرار را خلع سلاح کنم.