4آبان

   

  راهی به سوی خویشتنپذیری

  «مؤثرترین راه دستیابی به خویشتن پذی، کارکرد قدمهای دوازده گانه بهبودی است.»- جزوه خویشتن پذیری NA

  اعتیاد برای بسیاری از ما مایه خجالت بوده است. خود را از دیگران پنهان کردهایم و مطمئن بودیم اگر کسی متوجه هویت واقعی ما شود، ما را طرد خواهد کرد. NA به ما کمک میکند خویشتنپذیری را یاد بگیریم.

  بسیاری از ما صرفاً با حضور در جلسات آرامش زیادی به دست میآوریم، به شرح حال دیگرانگوش میدهیم و متوجه میشویم آن ها هم همان احساسی را دارند که ما نسبت به خود داشتهایم. وقتی دیگران صادقانه در مورد واقعیت وجود خود با ما صادقانه مشارکت میکنند، ما نیز در انجام همین کار احساس راحتی میکنیم. وقتی یاد میگیریم که درباره خود حقیقت را به دیگران بگوییم، یاد میگیریم خود را بپذیریم.

  اما تمایل به آشکار کردن اطلاعاتی درباره خود برای دیگران تنها آغاز کار است. وقتی چیزهایی را که موجب ناراحتی ما در زندگی میشوند با دیگران در میان گذاشتیم، به یافتن راهی متفاوت برای زندگی نیاز داریم و در اینجاست که قدمها به کمک ما میآیند. درکی از نیروی برتر به دست میآوریم. زندگی خود را به تفصیل ارزیابی میکنیم و درباره ارزیابی خود با راهنما بحث میکنیم. از خداوندی که درک میکنیم، درخواست میکنیم نواقص شخصیتی ما – کمبودهایی که عامل مشکلات ما هستند – را برطرف نماید. مسئولیت کارهایی را که انجام دادهایم، میپذیریم و خسارات ناشی از آنها را جبران میکنیم. همه این مقررات را در زندگی روزمره خود به کار میگیریم و “این اصول را در همه امور خود اجرا میکنیم.”

  از طریق کارکرد قدمها، میتوانیم مایه افتخار خود شویم. میتوانیم آزادانه حقیقت را درباره خود بگوییم، چراکه چیزی برای پنهان کردن نداریم.

  فقط برای امروز: در مسیر دستیابی به خویشتنپذیری حرکت میکنم. در صحنه حاضر میشوم، حقیقت را میگویم و قدمها را کارمی‌کنم.