29 مهر

  اراده امروز خداوند

  «این تصمیم مستلزم پذیرش مداوم، ایمان فزاینده و تعهد روزانه نسبت به بهبودی است.»- جزوه تجربه یک معتاد با…

  گاهی اوقات واقعاً بر اساس قدم سوم زندگی میکنیم و این فوقالعاده است! افسوس گذشته را نمیخوریم، از آینده واهمه نداریم و یا به طور کلی از زمان حال راضی هستیم. با این حال، گاهی اوقات بینش خود را نسبت به اراده خداوند در زندگی از دست میدهیم.

  بسیاری از ما رؤیای پاک کردن اشتباهات گذشته را در سر داریم، اما گذشته را نمیتوان پاک کرد. بسیاری از ما قدردان این مسئله هستیم، چراکه تجربیات گذشته بهبودی را که امروز از آن لذت میبریم، برای ما به ارمغان آورده است. از طریق کارکرد قدمها میتوانیم یاد بگیریم گذشته را بپذیریم و از طریق جبران خطاها، با خود آشتی کنیم. همین قدمهای دوازدهگانه میتوانند به ما در برطرف کردن نگرانیهای خود درباره آینده کمک کنند. وقتی اصول NA را هر روز در همه امور زندگی خود به کار میگیریم، میتوانیم نتایج را به نیروی برتر خود بسپاریم.

  به نظر میرسد اعضایی که از قویترین ایمان برخوردار هستند، به بهترین نحو قادر به زندگی در زمان حال هستند. لذت، سپاسگزاری و سپاسگزاری به خاطر کیفیت زندگی نتایج ایمان در زندگی هستند. وقتی اصول برنامه خود را اجرا میکنیم، امروز تنها روزی است که بدان نیاز داریم.

  فقط برای امروز: از امروز خود حداکثر بهره را میبرم و اطمینان دارم که خداوند از دیروز و فردا مراقبت میکند.