28 مهر

  آزادی انتخاب

  «اصول اخلاقی تحمیل شده دارای قدرتی نیستند که ما با انتخاب زندگی بر اساس اصول روحانی کسب میکنیم.»- کتاب پایه NA

  در دوران اعتیاد فعال، بسیاری از ما با غفلت و کوتاهی زندگی خود را سر میکردیم. مایل یا قادر به تصمیمگیری درباره طرز رفتار دلخواه خود، کار دلخواه خود یا حتی محل زندگی خود نبودیم. به مواد مخدر و سایر افراد اجازه دادیم، اساسیترین انتخابها را برای ما انجام دهند. رهایی از اعتیاد فعال در میان چیزهای دیگر به معنای آزادی انتخاب برای خود است.

  آزادی انتخاب هدیه فوقالعادهای است، اما در عین حال مسئولیت بزرگی نیز است. انتخاب به ما این امکان را میدهد تا به هویت و اعتقادات خود پی ببریم. اما در هنگام انتخاب از ما خواسته میشود که گزینههای خود را سبک سنگین کنیم و عواقب آنها را بپذیریم. این امر موجب میشود که برخی از ما به دنبال فردی بگردیم که به جای ما انتخاب کند—راهنما، جلسه همیشگی، دوستان —درست همان طور که بیماری ما در دوران مصرف به جای ما تصمیمگیری میکرد. این کار، بهبودی نیست.

  استفاده از تجربه دیگران یک مسئله است؛ شانه خالی کردن از مسئولیت شخصی مسئله دیگری است. اگر از هدیه آزادی که به ما بخشیده شده، استفاده نکنیم، اگر از پذیرفتن مسئولیتهایی که به همراه دارد، امتناع کنیم، این هدیه را از دست میدهیم و زندگی ما از بین میرود. در برابر بهبودی خود و انتخابهای خود مسئول هستیم. هر قدر هم دشوار به نظر رسد، باید این انتخابها را برای خود انجام دهیم و برای پذیرفتن عواقب آنها تمایل داشته باشیم.

  فقط برای امروز: به خاطر آزادی برای زندگی به انتخاب خود سپاسگزارم. امروز، مسئولیت بهبودی خود را میپذیرم، انتخابهای خود را انجام میدهم و عواقب آنها را میپذیرم.