28 مرداد

  اول از همه کارهای مهمتر

  «برای رسیدگی به آشکارترین مسائل تلاش خود را به کار میگیریم و از بقیه آنها صرف نظر میکنیم. کاری که اکنون در اختیار ماست، انجام میدهیم و در حالی که پیشرفت میکنیم، فرصتهای جدید برای ترقی خود را نشان میدهند.»-کتاب پایه NA

  گفته شده که بهبودی ساده است—تنها باید همه چیز را تغییر دهیم! ممکن است درخواست نسبتاً بزرگی به نظر رسد، خصوصاً وقتی برای اولین بار وارد معتادان گمنام میشویم. از این گذشته، بسیاری از ما در اولین جلسه خود به این دلیل حاضر نشدیم، که زندگی ما وضعیت عالی داشت. بر عکس، تعداد بسیاری از ما در میان بدترین بحرانهای زندگی خود به NAآمدیم. به بهبودی نیاز داشتیم و آن هم سریع!

  بزرگی تغییر مورد نیاز در زندگی ما میتواند فلجکننده باشد. میدانیم نمیتوانیم از همه تغییراتی که باید انجام شود به یکباره مراقبت کنیم. چگونه شروع میکنیم؟ احتمالاً همین الآن شروع کردهایم. اولین و آشکارترین کارهایی را که باید انجام شود، انجام دادهایم: مصرف مواد را قطع کردهایم و رفتن به جلسات را شروع کردهایم.

  بعد چه کاری انجام دهیم؟ تقریباً همان کار را انجام میدهیم، فقط به میزان بیشتر: در شرایطی که هستیم، آنچه را میتوانیم انجام میدهیم. از طریق بلند کردن پاهای خود و برداشتن قدمهایی که درست در پیش روی ماست، مسیر بهبودی را طی میکنیم. تنها وقتی این کار انجام شد، باید نگران کارهای بعدی باشیم. به آرامی ولی با اطمینان متوجه پیشرفت خود در این مسیر میشویم و هر روز به طور نمایانتری به فرد دلخواه خود نزدیکتر میشویم.

  فقط برای امروز: از طریق برداشتن قدمی که درست پیش رویم است، مسیر بهبودی خود را طی میکنم.