28 شهریور

  مصاحبت

  «در NA، شادیهای ما از طریق صحبت کردن درباره روزهای خوب دوچندان میشود؛ غم و غصه ما از طریق درد و دل کردن درباره روزهای بد کاهش مییابد. برای اولین بار در زندگی خود، نباید همه چیز را به تنهایی تجربه کنیم.»-جزوه خطاب به تازه‌واردNA

  وقتی از قدمها و سایر ابزار برنامه خود برای عبور کردن از سختیها استفاده میکنیم، میتوانیم از شادیهای حاصل از پاک ماندن لذت ببریم. اما اگر شادیهای خود را با دیگران تقسیم نکنیم، خیلی زود تمام میشوند، در حالی که سختیهایی که در تنهایی به وجود میآیند، شاید طولانیمدت باشند. در انجمن معتادان گمنام، اغلب شادیهای خود را دوچندان میکنیم و مشکلات خود را از طریق مشارکت کردن آنها با دیگران نصف میکنیم.

  ما معتادان در بهبودی خوشیهایی را تجربه میکنیم که گاهی اوقات فقط معتادی دیگر قادر به درک آنهاست. وقتی درباره افتخاری که امروز از انجام تعهدات خود کسب میکنیم، صمیمیتی که از اصلاح روابط آسیبدیده احساس میکنیم و آرامشی که از عدم اجبار به مصرف مواد در سراسر روز احساس میکنیم، صحبت میکنیم، اعضای انجمن درک میکنند. وقتی این تجربیات را با معتادان در حال بهبودی در میان میگذاریم و آنها نیز با ماجراهای مشابهی پاسخ میدهند، شادی ما دوچندان میشود. همین اصل درباره چالشهایی که ما به عنوان معتادان در حال بهبودی با آنها مواجه میشویم، صادق است. از طریق مشارکت کردن چالشهای خود و اجازه دادن به سایر اعضای NA برای مشارکت کردن نقاط قوت خود با ما، بار ما سبک میشود.

  مصاحبت ما با اعضای انجمن معتادان گمنام گرانبهاست. از طریق صحبت کردن با یکدیگر شادیها را افزایش میدهیم و بار سنگین زندگی در دوران بهبودی را از میان برمیداریم.

  فقط برای امروز: شادیها و مشکلات خود را با سایر معتادان در حال بهبودی در میان میگذارم. من هم در شادیها و مشکلات آنها شریک میشوم. به خاطر پیوندهای دوستی محکمی که میان اعضای انجمن معتادان گمنام وجود دارد، سپاسگزارم.