27 شهریور

  روابط صادقانه

  «یکی از عمیقترین تغییرات در زندگی ما در حوزه روابط شخصی به وقوع میپیوندد.»-کتاب پایهNA

  بهبودی به بسیاری از ما روابطی را ارائه میدهد که نزدیکتر و صمیمیتر از هر رابطهای است که قبلاً داشتهایم. با گذشت زمان متوجه جذب خود به سمت افرادی میشویم که سرانجام به دوستان، راهنما و شرکای ما در زندگی تبدیل میشوند. خندهها، اشکها و کشمکشهای مشترک موجب احترام متقابل و همدردی پایدار میشود.

  پس وقتی متوجه عدم سازگاری با دوستان خود درباره همه چیز میشویم، چه کار انجام میدهیم؟ شاید متوجه شویم مانند عزیزترین دوست خود به موسیقی علاقه نداریم یا با همسر خود درباره نحوه چیدن اسباب و اثاثیه منزل اتفاق نظر نداریم یا حتی در یک جلسه کمیته خدماتی متوجه میشویم رأی ما با رأی راهنما‌یمان متفاوت است. آیا اختلاف نظر بدین معناست که رابطه دوستی، ازدواج یا راهنما و رهجویی خاتمه یافته است؟ خیر!

  این نوع اختلاف را نمیتوان تنها در رابطه طولانیمدت انتظار داشت، بلکه در واقع نشانگر این است که هر دو طرف از نظر عاطفی افرادی سالم و صادق هستند. در هر رابطهای که هر دو طرف کاملاً درباره همه چیز اتفاق نظر دارند، احتمالاً فقط یک نفر فکر میکند. اگر صداقت و یکپارچگی خود را برای جلوگیری از اختلافها و ناسازگاریها قربانی کنیم، بهترین ثمره را برای رابطه خود به ارمغان آوردهایم. وقتی کاملاً صادق باشیم، مشارکت کاملی را با انسانی دیگر تجربه میکنیم.

  فقط برای امروز: از تفاوتهایی که هر یک از ما را منحصر به فرد ساخته است، استقبال میکنم.