27آذر

  پیام جلسات ما

  «این حقیقت که همه گروهها بر رساندن پیام تمرکز میکنند، هماهنگی ایجاد میکند؛ معتادان میتوانند روی ما حساب کنند.»- کتاب پایه NA

  ماجرای المشنگههای ما در دوران اعتیاد فعال شاید خندهدار باشد. داستان عکسالعملهای عجیب و غریب ما به زندگی در دوران مصرف شاید جالب باشد. اما آنها بیشتر حاوی بینظمی و آشفتگی هستند، نه پیام. بحثهای فلسفی درباره ذات خداوند جذاب است. بحث درباره موضوعات جنجالبرانگیز کنونی جای خود را دارند، اما جای آن در جلسه NA نیست.

  مواقعی که از جلسات تنفر پیدا میکنیم و از اینکه «اعضا نمیدانند چگونه مشارکت کنند» یا «این هم یک جلسه شکوه و زاری دیگر بود» گلهمند هستیم، احتمالاً علامت این است که باید طرز بیان خود را به دقت و کاملاً بررسی کنیم.

  مشارکت ما درباره اینکه چگونه بهبودی را آغاز کردیم و چگونه از طریق تمرین دوازده قدم در برنامه ماندیم، پیام بهبودی واقعی است. این چیزی است که ما به دنبال آن به جلسات می‌رویم. هدف اصلی انجمن ما رساندن پیام به معتاد در حال عذاب است. مشارکت ما در جلسات می‌تواند بسیار زیاد به این امر کمک کند و یا به طرز عجیبی به آن لطمه بزند. انتخاب و مسئولیت به عهده تک تک ما است.

  فقط برای امروز: بهبودی خود را در یک جلسه NA به مشارکت میگذارم.