26 آذر

  انگیزههای خدمت 

  «هر چیزی که در حین خدمت NA اتفاق میافتد، باید از تمایل به رساندن موفقیتآمیزتر پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است، سرچشمه گیرد.» – کتاب پایه NA

  انگیزههای ما اغلب برای ما غیر منتظره هستند. در اولین روزهای بهبودی، این انگیزهها تقریباًهمیشه غیر منتظره بودند! آموختهایم انگیزههای خود را از طریق دعا، مراقبه، قدمها و صحبت با راهنما و سایر معتادان بررسی کنیم. وقتی متوجه تمایل شدید خود به انجام کاری یا داشتن چیزی میشویم، بررسی انگیزههای خود برای پی بردن به اینکه واقعاً چه چیزی میخواهیم، فوقالعاده مهم است.

  در اوایل بهبودی، بسیاری از ما قبل از اینکه بررسی انگیزههای خود را به طور منظم شروع کنیم، با شور و اشتیاق زیادی به خدمت مشغول شدیم. مدتی طول میکشد تا از دلایل اصلی اشتیاق خود آگاه شویم. شاید بخواهیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم، استعدادهای خود را به نمایش بگذاریم یا به فردی شاخص و مهم تبدیل شویم. حال شاید این تمایلات در محیط دیگری مضر نباشد و از راه دیگری بروز پیدا کند. اما در خدمت NA این تمایلات میتوانند آسیبی جدی به وجود آورند.

  وقتی تصمیم میگیریم به NA خدمت کنیم، در واقع تصمیم میگیریم به معتادان در دستیابی به بهبودی و حفظ آن کمک کنیم. باید انگیزههای خود را در خدمت با دقت بررسی کنیم و به یاد داشته باشیم که گریزاندن معتادان در حال مصرف از متقاعد کردن آنها برای ماندن آسانتر است. وقتی به آنها تقلب، فریبکاری یا فخرفروشی نشان دهیم، تصویر غیر جذابی از بهبودی را به نمایش میگذاریم. اما تمایل عاری از خودپسندی به خدمت به دیگران، محیطی جذاب را برای معتادی که هنوز در عذاب است، به وجود میآورد.

  فقط برای امروز: انگیزههای خود را برای روحیه واقعی خدمت بررسی میکنم.