25 آذر

    جایی که دود هست…

    «از خود خشنودی دشمن اعضایی است که دارای مدت زمان پاکی چشمگیری هستند. اگر برای مدت زیادی از خود خشنود باقی بمانیم، فرآیند بهبودی متوقف میشود.»- کتاب پایه NA

    تشخیص از خود خشنود بودن در دوران بهبودی مانند مشاهده دود در یک اتاق است. وقتی حضور ما در جلسات کمرنگ میشود، ارتباط ما با اعضای تازهوارد کاهش مییابد یا روابط ما با راهنما حفظ نمیشود، این “دود” غلیظ میشود. اگر از خود خشنودی ادامه پیدا کند، قادر به پیدا کردن راه خود از میان دود نخواهیم بود. تنها واکنش سریع ما میتواند از وقوع یک جهنم جلوگیری کند.

    باید یاد بگیریم دود از خود خشنودی را تشخیص دهیم. در NA از همه حمایتهای لازم برای انجام این کار بر خورداریم. باید وقت خود را با سایر معتادان در حال بهبودی بگذرانیم، زیرا آنها ممکن است از خود خشنودی ما را قبل از ما تشخیص دهند. تازهواردها به ما یادآور میشوند که اعتیاد فعال چقدر دردناک میتواند باشد. راهنما به ما کمک میکند تمرکز خود را حفظ کنیم و از نشریات NA که به آسانی در دسترس است، میتوان برای خاموش کردن شعلههای کوچک که هر از گاهی به وجود میآیند، استفاده کرد. مشارکت منظم در بهبودی مطمئناً ما را قادر ساخت آن باریکه دود را قبل از اینکه به جهنمی بزرگ تبدیل شود، مشاهده کنیم.

    فقط برای امروز: به طور فعال و کامل در بهبودی خود شرکت میکنم. تعهد من نسبت به بهبودی امروز درست مانند اوایل دوران بهبودی به قوت خود باقی است.