24 آذر

  لذت مشارکت کردن 

  «اصلی روحانی وجود دارد که به منظور حفظ آنچه در معتادان گمنام در اختیار ما گذاشته شده، آن را به دیگران میبخشیم. از طریق کمک به دیگران در پاک ماندن، از مزیت غنای روحانی که به دست آوردهایم، استفاده میکنیم.» – کتاب پایه NA

  بارها و بارها در دوران بهبودی، دیگران آنچه را به رایگان با آنها در میان گذاشته شده، با ما نیز به رایگان مشارکت می‌کنند. شاید جزء یکی از دریافتکنندگان تماس تلفنی قدم دوازدهم باشیم. شاید فردی ما را سوار اتومبیل خود کرده و به اولین جلسه معتادان گمنام برده است. شاید همان فرد وقتی تازهوارد بودیم برای ما شام آورده باشد. همه ما مورد عنایت، توجه و لطف اعضای انجمن خود قرار گرفتهایم. ممکن است از فردی پرسیده باشیم: «چگونه میتوانم لطف شما را جبران کنم؟» و در جواب احتمالاً به ما پیشنهاد شده که ما هم اگر توانستیم این لطف را در حق تازهوارد دیگری انجام دهیم.

  وقتی مدت زمان پاکی و بهبودی خود را حفظ میکنیم، تمایل پیدا میکنیم کارهایی که فردی برای ما انجام داده، برای دیگران انجام دهیم و خوشحال هستیم که میتوانیم این کار را انجام دهیم. اگر در بیمارستان یا مؤسسه بازپروری پیام را شنیدیم، میتوانیم برای کمک در سرویس خدماتی NA داوطلب شویم. یا میتوانیم وقت خود را به تازهواردی که سعی در کمک به او داریم، اختصاص دهیم و به او توجه و محبت کنیم.

  در بهبودی چیزهای زیادی به ما بخشیده شده است. یکی از بزرگترین هدایایی که دریافت کردهایم، مزیت مشارکت کردن آنچه با ما در میان گذاشته شده، با دیگران بدون انتظار پاداش است. دانستن اینکه چیزی در اختیار داریم که میتواند برای دیگران مفید باشد، لذتبخش است و هنگامی که آن را در میان میگذاریم، این لذت چند برابر میشود. امروز، میتوانیم آزادانه و قدرشناسانه این کار را انجام دهیم.

  فقط برای امروز: چیزهای زیادی در بهبودی به من بخشیده شده و به خاطر آن از صمیم قلب سپاسگزارم. از اینکه میتوانم آن را همان طور که به رایگان با من در میان گذاشته شد، با دیگران مشارکت کنم، لذت میبرم.