22 آذر

  عضویت 

  «تنها یک لازمه برای عضویت وجود دارد، تمایل به قطع مصرف.»- کتاب پایهNA

  همه ما افرادی را میشناسیم که میتوانند از معتادان گمنام بهره ببرند. بسیاری از افرادی که از همه طبقات زندگی با آنها روبرو میشویم—اعضای خانواده، دوستان و همکاران—واقعاً میتوانند از برنامه بهبودی در زندگی خود استفاده کنند. متاسفانه افرادی که به ما نیاز دارند، همیشه راه خود را به سوی اتاقهای معتادان گمنام پیدا نمیکنند.

  NA برنامهای برای جذب افراد است، نه تبلیغ. ما فقط اعضای معتادان گمنام هستیم. میتوانیم در صورتی که دوستان و عزیزان ما مایل باشند، آنها را به جلسهای بیاوریم، اما نمیتوانیم آنها را به پذیرفتن این شیوه زندگی که رهایی از اعتیاد فعال را برای ما میسر ساخته، وادار کنیم.

  عضویت در معتادان گمنام تصمیمی فوقالعاده شخصی است. انتخاب عضویت در NA در قلب هر فرد معتاد صورت میگیرد. حضور اجباری در جلسات در طولانی مدت، معتادان زیادی را در اتاقهای ما نگاه نخواهد داشت. تنها اگر به معتادانی که هنوز در عذابند، فرصت داده شود، آنها میتوانند تصمیم بگیرند که آیا در برابر اعتیاد خود عاجز هستند یا خیر. ما صرفاً میتوانیم پیام را برسانیم، اما نمیتوانیم معتاد را به اجبار به جلسات بیاوریم.

  فقط برای امروز: به خاطر تصمیم خود برای عضویت در معتادان گمنام سپاسگزارم.