2 مهر

  رشد مفهوم خداوند

  «تنها خط مشیهای پیشنهادی این است که این نیرو دوست داشتنی، مهربان و برتر از خود ما باشد. برای پذیرفتن این عقیده حتماً نباید مذهبی باشیم. مسئله این است که نسبت به اعتقاد خود روشن بین باشیم.»- کتاب پایه NA

  در فرآیند مادامالعمر ایمان آوری ، شناخت ما از خداوند تغییر میکند. شناخت ما در بدو ورود به بهبودی با شناخت ما پس از گذشت چند ماه پاکی یکسان نخواهد بود و این شناخت نیز پس از گذشت چند سال پاکی تغییر خواهد کرد.

  شناخت اولیه ما از نیرویی برتر از خود به احتمال زیاد محدود خواهد بود. این نیرو به حفظ پاکی ما کمک میکند، اما شاید چیزی فراتر از این مسئله را تصور نکنیم. شاید در دعا کردن تردید کنیم، چراکه برای چیزهایی که از نیروی برتر خود میخواهیم برای ما انجام دهد، شروطی را تعیین کردهایم. شاید بگوییم «اوه، این موضوع خیلی وحشتناک است، حتی خداوند هم نتوانست کاری انجام دهد» یا اینکه «خداوند باید از افراد زیادی مراقبت کند. فرصتی برای من نیست.»

  اما وقتی با پیشرفت در بهبودی شناخت ما نیز پیشرفت میکند. به تدریج درک میکنیم که تنها محدودیتهای لطف و عشق خداوند آنهایی هستند که خود ما با کنار نرفتن از سر راه تحمیل میکنیم. خداوند مهربانی که به او ایمان پیدا میکنیم و نیرو و عشقی که از طریق ایمان خود به دست میآوریم، تقریباً در میان همه معتادان در حال بهبودی سراسر جهان مشترک است.

  فقط برای امروز: خداوندی که از او شناخت پیدا میکنم، ظرفیت نامحدودی برای عشق و توجه دارد. اطمینان دارم که خداوند من بزرگتر از تمام مشکلاتی است که ممکن است داشته باشم.